76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 26 שו"ת סמס בנושא תפילין של רבינו תם

תפילין של ר"ת ומעשר כספים

ש: מותר לקנות תפילין של ר"ת ממעות מעשר?
ת: לא. מעשר כספים זה לעניים (וכן פסק הגר"ח קניבסקי. הלכות מעשר כספים פ' יד אות נג).

סופר שלא מניח תפילין של ר"ת

ש: האם סופר סת"ם שלא מניח תפילין של ר"ת יכול לכתוב תפילין של ר"ת?
ת: מעיקר הדין אין בעיה (מקדש מעט לד סק"ד). ויש מהדרים לקנות תפילין של ר"ת דווקא מסופר המניח תפילין של ר"ת (לשכת הסופר כו סק"א).

אבל

ש: האם אבל מניח תפילין של ר"ת?
ת: י"א שמעת שמותר בתפילין של רש"י מותר גם בתפילין של ר"ת (ברכי יוסף לח סק"ד). וי"א שאין מניחים תפילין של ר"ת במשך כל ימי השבעה (באר היטב לח סק"ה). ושניהם אומרים כן בשם האריז"ל. לכן רבים מניחים תפילין של ר"ת בצנעה (נטעי גבריאל – אבלות פב טז).

ברית מילה

ש: הנוהג להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו כשמונחים עליו תפילין (ש"ך יו"ד רסה ס"ק כד. מג"א כה ס"ק כח), והוא מניח תפילין של ר"ת, אלו תפילין מניח בברית המילה?
ת: נהגו בתפילין של ר"ת (ברית אבות להג"ר שבתי ליפשיטץ סי' ו. כורת הברית בפתח אליהו סי' ב).

פורים

ש: למי שמניח תפילין של ר"ת, באיזה תפילין קוראים את המגילה בפורים?
ת: יש נוהגים בתפילין של רש"י ויש נוהגים בתפילין של ר"ת (נטעי גבריאל – פורים פרק נא הערה ג).

ראש חודש

ש: מתי מניחים תפילין של ר"ת בראש חודש, הרי חולצים תפילין לפני מוסף?
ת: יש אומרים שיניח תפילין של ר"ת אחר תפילת מוסף (פמ"ג כה מ"ז טז), ודעת המקובלים היא שאין להניח תפילין אחר מוסף ולכן יזהר להניחן לפני מוסף (פסקי תשובות כה הערה 211).

ספק הנחת תפילין של רבנו תם

ש: מי שאוחז תפילין של ר"ת בידיו, ואינו יודע אם כבר הניחן או לא, מה הדין?
ת: אין צריך להניח שנית.
הערות:

שיטות אחרות ביחד

ש: מה הדין במי שהניח תפילין של יד כשיטת רש"י ותפילין של ראש כשיטת ר"ת, או להיפך?
ת: לא יצא ידי חובתו של הנחת שניהן אלא האחד של רש"י (מ"ב לד סק"ה).

הוצאת תפילין של ר"ת קודם

ש: המוציא בטעות תפילין של ר"ת לפני תפילין של רש"י, מה יעשה?
ת: יש עדיין להניח תפילין של רש"י, ולא נחשב כמעביר על המצוות, כיוון שהעיקר כרש"י (מ"ב לד כ).

הכיסים

ש: מה הדין אם נתערבו הכיסים?
ת: יש אומרים שיניחם באיזה שירצה, והנכון שיניחם בשל רש"י של זה שנוהג שלא להניח תפילין של ר"ת (פסקי תשובות לד ט אות ד).

הכיסים

ש: מותר להחליף הכיס של תפילין של רש"י לתפילין של ר"ת, או להיפך?
ת: אסור (מ"ב לד סק"כ). ויש מתירים להחליף כיס של תפילין של ר"ת לשל רש"י, כי תפילין של רש"י הם העיקר (הגר"ש קלוגר. ספר סת"ם הלכות תפילין יז).

הכיסים

ש: מותר לשים ב' זוגות תפילין בכיס א'?
ת: לא. יש לעשות ב' כיסים נפרדים ולסמן על כל א' מהם כדי שלא יתן של זה בזה, כי הרי תפילין של רש"י הם העיקר ויש לברך רק עליהן (שו"ע או"ח לד ד. מ"ב ס"ק יח).

תפילין של ר"ת בבין השמשות של ר"ת

ש: מי שלא הספיק להניח תפילין של ר"ת לפני השקיעה, האם מותר להניח בבין השמשות של ר"ת, הרי זה ר"ת וזה ר"ת? כלומר, לפי שיטת ר"ת עדיין יום וא"כ מותר להניח תפילין שלו?
ת: לא. יש כמה גאונים הסוברים בתפילין כשיטת ר"ת ולגבי זמן צאת הכוכבים נחלקו עליו (הג"ר שמאי קהת גראס בעל 'שו"ת שבט הקהתי'. עלים לתרופה – גליון תשמ"ח מדור עלי אורח אות ו).

ברכה בטעות על תפילין של ר"ת

ש: מי שהניח בטעות תפילין של ר"ת ובירך עליהן, האם יש לברך בהנחת תפילין של רש"י?
ת: נחלקו הפוסקים. יש אומרים לברך, שהרי לא כיוון על השניים בברכתו (שו"ת חיים שאל סי' א). ויש אומרים שאינו צריך לחזור ולברך, כיוון שמן הסתם היתה כוונתו על שניהם [שו"ת דברי חיים יו"ד ב פב בשם החוזה מלובלין. פעם המשמש בקודש של האדמו"ר מבעלז, הג"ר אהרן רוקח, הגיש להאדמו"ר להנחת תפילין תפילין של ר"ת במקום תפילין של רש"י. כאשר גילה זאת, היתה למשמש בקודש עגמת נפש גדולה. הרגיעו האדמו"ר ואמר: רבנו תם פעל והשיג שכל יהודי המניח גם תפילין של ר"ת, יטעה פעם בחייו ויברך בטעות על תפילין של ר"ת. קדושתו של אהרן ח"א עמ' תקעט – רשם מ"צ].

ברכה

ש: האם מברכים על הנחת תפילין של ר"ת?
ת: יש אומרים לברך כמו שמברכים על תפילין של רש"י (שערי תשובה כה סק"א), אבל נפסק ב'שולחן ערוך' (או"ח לד ב) שיש לברך רק על תפילין של רש"י, כי העיקר הוא כרש"י וע"כ לא יברך על תפילין של ר"ת (מהרי"ל מובא בב"י שם). ויש לכוון בברכה שמברך על תפילין של רש"י גם על תפילין של ר"ת (אשל אברהם מבוטשאטש סי' לד).

מה לקרוא עם תפילין של ר"ת?

ש: מה יש לקרוא בעת הנחת תפילין של ר"ת?
ת: נהגו לומר כל ד' פרשיות שמוזכרת בהן חובת תפילין (שערי תשובה לח יב. פמ"ג כה א"א סק"ו). ויש מוסיפים פרשת ציצית.

יחד או בנפרד

ש: האם יש להניח תפילין של ר"ת יחד עם תפילין של רש"י, או בנפרד?
ת: יש נוהגים להניח תפילין של רש"י לתפילה ובסוף להניח תפילין של ר"ת, כי התפילין שלנו גדולים ואין די מקום לשניהם (שו"ת יביע אומר א או"ח ג). יש נוהגים ע"פ נסתר להניח את שני התפילין דווקא בבת אחת משום שזה תיקון לפנימיות ולחיצוניות והתיקון אפשרי רק יחד, ואפשר למצוא תפילין קטנות ושיש מקום לשתיהן בראש כמו שכתוב בגמרא ערובין (צה, ב. שו"ת ישכיל עבדי ח או"ח כב. יו"ד ח. ועי' שו"ת דברי חיים ב או"ח ו. שו"ת דברי משה או"ח ד).

התחלה

ש: הנוהגים להניח תפילין של ר"ת, מתי מתחילים?
ת: יש נהגו תיכף כשנעשים בר מצווה כתפילין של רש"י (שו"ת דברי יציב א מד). יש שנהגו להניחן רק אחר הנישואים (פסקי תשובות לד הערה 18). ויש שנהגו בתום שנה ראשונה לנישואים (פסקי תשובות שם).

תפילין לפי שיטות אחרות

ש: מדוע יש מניחים תפילין של ר"ת ולא תפילין מסוג אחר?
ת: כי יש גאונים שסוברים כר"ת, מה שאין כן בסוגים אחרים.
הערות:

גדולי ישראל ותפילין של ר"ת

ש: רבנו הרב צבי יהודה?
ת: לא. מחשש יהירות (שו"ע או"ח לד ג. מ"ב ס"ק יז), אלא אם כן הניח בצינעה.

גדולי ישראל ותפילין של ר"ת

ש: האם מרן הרב קוק הניח תפילין של ר"ת?
ת: כן, אבל בצינעה (לשלשה באלול ח"א אות קט. עי' טל הראי"ה עמ' נח).

גדולי ישראל ותפילין של ר"ת

ש: שמעתי שה'חפץ חיים' הניח תפילין של ר"ת?
ת: הח"ח סיפר לבנו ר' לייב, שהוא התחיל אחרי שבירושלמי שנתגלה מחדש על מסכת מנחות מפורשת בו הנחתם, כדעת רבנו תם. אמנם בסוף נודע שהירושלמי הזה הוא מזויף, אך הח"ח המשיך להניח תפילין של ר"ת עד הסתלקותו כיוון שכבר התחיל.
הערות:

גדולי ישראל ותפילין של ר"ת

ש: האם הגר"א הניח תפילין של ר"ת?
ת: לא. רבי חיים מוולוז'ין שאל את הגר"א על תפילין של ר"ת, והשיב: "אז למה דווקא תפילין של ר"ת? הרי יש עשרים וארבע [ויש אומרים: שישים וארבע!] שיטות, וכי תניח עשרים וארבעה זוגות תפילין"?! אמר רבי חיים מוולוז'ין: "אך תפילין של ר"ת מיוחדות. אולי ישאלו אותי בעולם הבא למה לא הנחתי". אמר לו הגר"א: "לא מקיימים מצוות בשביל עולם הבא. מקיימים מצוות בשביל עבודת ד'". ארחות חיים כתר ראש (אות יג. ועיין לנתיבות ישראל ב רסה שרבנו הרב צבי יהודה מביא משם שר' חיים כן התחיל להניח. וסיפר האדר"ת שהתחיל להניח תפילין של ר"ת אחרי שקרא שהחת"ס הניחן, אך התחרט אחרי שלמד דעת הגר"א, אבל כבר אי אפשר לו שלא להניח עוד). ובעקבותיו של הגר"א גם הגר"ח מבריסק לא הניח תפילין של ר"ת (שו"ת תשובות והנהגות ח"ד עמ' תכה). וכן החזו"א (אורחות רבנו ח"ג עמ' קצג).

תחילת המחלוקת בתפילין רש"י ור"ת

ש: כשמוצאים תפילין עתיקות, האם אפשר להכריע איזה תפילין היו העיקר?
ת: הפוסקים כבר כתבו על זה. כתב הסמ"ג (מצות עשה כב) שיש ראיה שיש לשים הפרשיות כדברי רש"י ממה שמצאו בקבר יחזקאל הנביא תפילין ישנים מאוד כסדר רש"י. הדרישה (ס' לד סק"א) כתב על כך: "שמעתי משם מורי דאין לסתור סדר ר"ת ממה שמצאו תפילין בקבר יחזקאל כדברי רש"י, שאדרבה לר"ת מצי למימר שפסולין היו כיון שכתבן באותו הסדר ולכך נקברו בקבר כדין ספרים פסולין שנקברין ונטמנין בקברו של צדיק". אלא כתב הב"ח (שם): "ויש דוחין דלפי דפסולין הוו גנזום לשם, ולא נהירא, דלא היו צריכים גניזה אלא להחליף הנחתן מבית זה לבית זה".

תחילת המחלוקת בתפילין רש"י ור"ת

ש: מתי התחילה המחלוקת על תפילין של רש"י ורבינו תם?
ת: בוודאי המחלוקת התחילה לפני רש"י ור"ת. בתפילין שמצאו במדבר יהודה היו תפילין גם בשיטת רש"י וגם בשיטת ר"ת. זו מחלוקת קדומה, אך היא קרויה על שמם כיוון שהם נחלקו בעניין, ובעקבות דעותיהם העניין התפרסם. על כל פנים, יש שתי אפשרויות להסביר כיצד ומתי התחילה המחלוקת: א. יתכן שלפי אורך השנים ורוב הגלויות והצרות שכחו באיזה סדר יש לשים את הפרשיות, כעין מה שכתב הרמב"ם לגבי תקיעות השופר (הלכות שופר ג ב). ב. הקדוש ברוך הוא מסר שתי שיטות לתפילין והוכרעה המחלוקת, כעין שיטת רב האי גאון המובאת ברא"ש לגבי תקיעות שופר (ראש השנה ד, י).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים