76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 34 שו"ת סמס בנושא הלכות ראש השנה לחייל

תשליך

ש: מי שלא אמר תשליך ביום ראשון של ראש השנה, יש תשלומים?
ת: ביום שני (כה"ח תקפג לג. ילקוט יוסף מועדים לה), ואף בכל עשרת ימי תשובה (אשי ישראל מה הערה רכד).

תשליך

ש: מה לעשות אם אין שום מקור מים?
ת: יש מתירים בשעת הדחק על יד גיגית מים או כיור עם מים (דרכי הלכה לגר"מ אליהו קכט כט. מקראי קודש יד ח), ויש אוסרים (קובץ הלכות תשרי בשם הגרי"ש אלישיב).

תשליך

ש: באיזו שעה אומרים תשליך?
ת: אחרי מנחה, לפני שקיעה, אך אם לא ניתן, אפשר בכל זמן (רמ"א או"ח תקפג ב. מ"ב ח. כה"ח ל, לד).

תשליך

ש: האם מותר להתרחק מן הבסיס עבור תשליך?
ת: עד אלפיים אמה, 1 ק"מ, ולא לצאת מחוץ לתחום (סידור צה"ל נוסח אחיד עמ' 758).

תשליך

ש: האם מותר לטלטל מחזור מחוץ לבסיס כדי לומר בו תשליך?
ת: כן, אם לא חל בשבת (שו"ע או"ח תקיח א). גם מותר להחזיר את המחזורים (מ"ב תקיח ו).

תשליך

ש: האם אומרים תשליך בראש השנה שחל בשבת?
ת: ספרדים כן אם זה בתוך העירוב (שו"ת יחוה דעת א נו), אשכנזים דוחים ליום שני (מ"ב תקפג ח).

שופר

ש: חייל שהגיע אחרי השקיעה יכול עדיין לתקוע?
ת: כן, תוך 13 וחצי דקות אחרי השקיעה, בלי ברכה.

שופר

ש: מה אם באמצע תקיעות בעל התקיעה נקרא לתפקיד?
ת: מישהו אחר יחליפו באותו מקום. וכן אם התוקע לא מצליח לתקוע יותר (שו"ע או"ח תקפה ג).

שופר

ש: מה הדין אם דיבר באמצע תקיעות?
ת: אינו חוזר דיעבד אלא אם כן דיבר בין הברכה לתקיעות (שו"ע או"ח תקצב ג).

שופר

ש: מותר לאכול לפני תקיעות?
ת: אסור. בשעת הצורך אפשר להקל, רק ינקוט באמצעים שלא ישכח (שו"ע או"ח רלב. תרנב).

שופר

ש: ואם הוא בעמדה תת-קרקעית?
ת: יצא בתנאי ששמע את הקול עצמו לא מעורב בהד (שו"ע או"ח תקפז א).

שופר

ש: חייל ששומר ושומע תקיעות מבית הכנסת יצא ידי חובה?
ת: כן. התוקע בבית הכנסת מתכוון להוציא מי ששומע בכל מקום שיהיה. ובתנאי שהשומע התכוון לצאת ידי חובה (שו"ע או"ח תקפט ט).

שופר

ש: האם מותר להצטרף לנסיעה בטחונית כדי לשמוע שופר?
ת: כן, אם אינו מוסיף נסיעה (משיב מלחמה ב כב. כחיצים ביד גיבור ב 42-41).

שופר

ש: מותר לצרף שופר לנסיעת רכב בטחוני?
ת: מותר אם אינו מוסיף נסיעה (משיב מלחמה א ד. כחיצים ביד גיבור ב 42).

שופר

ש: מותר לצאת מתחום אלפיים אמה להגיע ליישוב בו תוקעים?
ת: התירו תחומין לחיילים (משיב מלחמה א ד).

שופר

ש: ובערב ראש השנה?
ת: נהגו לא לתקוע כדי להבדיל בין תקיעות מנהג ותקיעות חובה, אבל במקרה כזה מותר בחצר סגורה (מ"ב תקפא כד).

שופר

ש: האם בעל תקיעה מותר לו להתאמן בראש השנה?
ת: אסור כמו בכל שבת ויום טוב, ומותר רק לשם קיום המצווה (שו"ע או"ח תקצו א).

שופר

ש: מי שיש לו רק זמן קצר, מה עדיף - שמונה עשרה בציבור או תקיעת שופר?
ת: תקיעת שופר, כי היא מן התורה, ויתפלל ביחידות (מ"ב תקצה ב). אך דין זה גם ביום שני של ראש השנה שהתקיעה מדרבנן (שם).

שופר

ש: אם אין זמן לתקוע, מה המינימום ההכרחי?
ת: יש לתקוע שלושים קולות (שו"ע או"ח תקצ א-ב). ואם הזמן דחוק ביותר, יש לתקוע עשרה קולות (קשרי מלחמה ד כח. ואין לברך כלל משום הספק. הגר"א נבנצל בשם הגרש"ז אוירבך).

שופר

ש: מתי אפשר לתקוע הכי מוקדם?
ת: יש לחכות שלוש שעות, אבל אם אי אפשר, אז מיד בנץ החמה. ובלית ברירה מעלות השחר (שו"ע או"ח תקפח א. מ"ב ב).

תפילה מקוצרת

ש: חיילים שאין להם זמן עקב פעילות צבאית, מה המינימום שיש לומר?
ת: ברכות השחר, ברוך שאמר, אשרי, נשמת, ישתבח (שו"ע או"ח נב א. מ"ב ה. ילקוט יוסף נב א-ג), עד סוף שמונה עשרה בלי פיוטים בברכות קריאת שמע, חזרת הש"ץ בלי פיוטים (שו"ע ורמ"א או"ח סח א), ואפשר גם שהש"ץ יגיד יחד עם הציבור שלוש ברכות ראשונות בקול עם קדושה ואחר כך ימשיכו בלחש (רמ"א או"ח קכד ב. ילקוט יוסף שם ה). אם הזמן דחוק ביותר, אפשר במוסף לדלג על אמירת הפסוקים של מלכויות, זכרונות ושופרות (רמ"א או"ח תקצא ד. מ"ב י-יא).

זמן מוסף

ש: האם מותר להתפלל מוסף מוקדם?
ת: לכתחילה יש להתפלל מוסף אחרי שלוש שעות ביום, בערך 8:30 (שו"ע תקצא ח. מ"ב יד), אבל בלית ברירה אפשר להקדים (בשם הגר"א נבנצל).

סימנים בסעודה

ש: חייל שאין לו כל הסימנים כגון תמר, רימון בסעודת ליל ראש השנה, מה יעשה?
ת: יקיים את המנהג כפי יכולתו (עיין שו"ע תקפג א-ב). אם יש חשש חרקים בפירות, לא יאכל.

מנין בראש השנה

ש: האם חייל רשאי לצאת לחופשה אם בגללו לא יהיה מנין?
ת: רשאי. הוא אינו אשם בזה (עיין מ"ב נה ע).

טבילה ערב ראש השנה

ש: מה יעשה חייל שאין לו מקווה לטבול?
ת: ישפוך תשעה קבין שהם 12.5 ליטר (מ"ב תקפא כו) או מקלחת עם זרם חזק רצוף כ-3 דקות (שו"ת מנחת יצחק ד כא. ט לד. חזון עובדיה ימים נוראים נז-סא. ילקוט יוסף מועדים פב. ועי' שו"ת דברי יציב או"ח יג. שו"ת שבט הלוי ח כד. פסקי תשובות שכו הערה 14. ועיין מה שאמר הגר"ח קניבסקי בשם החזו"א שמקלחת לא מהני לט' קבין דהווי כג' כלים וצריך קב בפעם אחת. מעשה איש ז לב. וכן הגרי"ש אלישיב אמר שמקלחת לא נחשב לט' קבין, כיוון שאינו נותן המים על ידי כלי. וישמע משה ב כט).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים