76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 70 שו"ת סמס בנושא חנוכה

נתינת מתנה בחנוכה

ש: האם מותר לתת מתנות בחנוכה, או שיש בזה משום "חוקות הגויים", כי הם נותנים מתנות בחג שלהם?
ת: אין בעיה. זה כלל אנושי.
הערות:

נר חנוכה בשדה

ש: מי שמטייל ונמצא בשדה פתוח, האם מדליק?
ת: לא. אין זה בית (הליכות שלמה רפג), אבל באוהל כן (הגרי"ש אלישיב מובא בקונטרס הלכות מצות חנוכה לחיילים. פסקי שמועות נב. שו"ת כחיצים ביד גיבור ב 90 - אבל לא אוהל סיירים).

נר חנוכה במטוס וברכבת

ש: כיצד ידליק נרות חנוכה במטוס וברכבת?
ת: פנס חשמלי עם חוט להט בשעת הדחק (חזו"ע חנוכה צז. הליכות שלמה רפג. קובץ תשובות ג קג).

נר חנוכה במרפאה

ש: האם אפשר להדליק נרות חנוכה במרפאה?
ת: לא. אין זה ביתו, כי לא ישן שם (פסקי שמועות סח).

ברכות הראיה

ש: האם בימינו נוהגות ברכות הראיה עבור מי שלא מדליק ורואה נרות?
ת: כן (שו"ת אז נדברו יא לב. שו"ת יחוה דעת ד לח בהערה שבסוף התשובה).

ברכת גר

ש: האם גר צדק מברך שעשה ניסים לאבותינו?
ת: כן.
הערות:

הדלקה עבור אמו

ש: אם הדלקתי נרות בבית ואני הולך לבקר את אמי, אני יכול להדליק עבורה?
ת: כן, מדין שליחות. בברכה. אם עומדת שם (כי בא מועד סג כג).

אישה בנר חנוכה

ש: אם הבעל לא בבית באותו לילה, אשתו צריכה להדליק?
ת: כן. אף הן היו באותו הנס (שו"ע או"ח תרעה ג).

כיבוי נר בפיו

ש: האם זה נכון שאסור – כל השנה – לכבות נר בנשימה מפיו?
ת: יש נזהרים (כל בו סי' קיח). אבל שומר מצווה לא ידע דבר רע (כה"ח יו"ד סי' קטז אות קטו).

חנוכיה

ש: האם חייבת להיות חנוכיה או די להדביק את הנרות על איזה משטח?
ת: די בכך (שו"ת אבני ישפה א קכט אות א. חזו"ע חנוכה לד).

מי מברך על הדלקת נרות חנוכה

ש: במשפחה שיש לה כמה חנוכיות מי צריך לברך?
ת: תלוי. לאשכנזים כל אחד מברך על החנוכייה שלו. כלומר, כל הבנים. המנהג האשכנזי מחייב רק את בני הבית הגברים להדליק חנוכייה נפרדת, אבל אם הבנות רוצות, אין בזה בעיה. אצל הספרדים כולם מדליקים רק חנוכייה אחת, גם אם יש שם אנשים רבים, ואז רק האב מברך. יש מקומות אצל הספרדים שהאב מברך על הנר הראשון, כי הנר הראשון הוא עיקר המצווה ואחר כך בכל נר נוסף מכבדים אחד מבני הבית (בן איש חי פ' וישב). המנהג הפשוט אצל הספרדים הוא שיש רק חנוכייה אחת, אבל אם הם 'התאשכנזו' והילדים רוצים להדליק, כל אחד יעמוד מול החנוכייה שלו וידליק, אבל לא יברך.

צילום נרות חנוכה

ש: האם מותר לצלם נרות חנוכה או להצטלם על ידם, או אסור מפני שאסור להשתמש בהם?
ת: מותר. אין זה שימוש באורם (וכן פסק הגרי"ש אלישיב מובא בשו"ת וישמע משה א ריב).

בדיקת הלכה לאור הנר

ש: האם מותר לי לבדוק הלכה בנושא נרות חנוכה לאור הנרות?
ת: כן, כי זה לצרכן (ברכ"י תרעג ה. שע"ת שם אות ג).

שמן תרומה

ש: כוהן מותר להדליק בשמן תרומה?
ת: כן. רמב"ם (הל' תרומות ב יד. יא א).

נר חשמלי

ש: האם מותר להדליק בנר חשמלי?
ת: לא. ובלית ברירה, יש מתירים בחוט להט (שו"ת יביע אומר ג לה. חזו"ע חנוכה צד. קונטרס הל' חנוכה לחיילים בשם הגרש"ז אוירבך. שו"ת שאילת שלמה א קלו).

שמן מגולה

ש: האם שמן שהיה מגולה כל הלילה מותר?
ת: כן, כי אינו מזון (ב"י יו"ד סי' קטז והוא משנה תרומות ח ד שרק ג' משקים אסורים משום גילוי). וגם במזון יש להקל כי אין עתה נחשים (שם. שו"ת מנחת יצחק ט פה. והחזון איש נזהר מאוד מגילוי. בס' טעמא דקרא בהנהגות מרן החזון איש אות כז).

שמן תחת המיטה

ש: האם מותר להדליק בשמן שהיה תחת המיטה בזמן שינה?
ת: כן. מותר. וגם לאכילה, יש להקל דיעבד (שו"ת רבבות אפרים ג תס אות יד).

חנוכיית חברו

ש: מותר לי להשתמש בחנוכיה של חברי?
ת: אסור בלי רשותו (המאסף תרע"ג כרך א סי' נה ע"פ דברי שו"ת בית יעקב ג שרק במצווה מן התורה אומרים "ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה בממוניה", אבל במצווה מדרבנן לא אומרים כן).

הדלקה עושה מצווה או הנחה

ש: מה המצווה של נרות חנוכה – הדלקה או הנחה?
ת: כידוע, יש מחלוקת אם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה (שבת כג). כלומר, האם יש מצווה להדליק או יש מצווה שהנר יהיה דולק. נפקא מינה: אם הדליקו במקום הלא נכון, האם יכול להזיז את החנוכייה למקום הנכון או שצריך אחר כך להדליק שוב במקום הנכון. וכן אם הדליק אדם שלא חייב להדליק, כמו גוי, ואחר כך בא יהודי, האם יכול לברך, להרים ולהניח חזרה במקום מתאים. נפסק שהדלקה עושה מצווה (שו"ע או"ח תרע"ג ב), וזו גם לשון הברכה: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק".
על זה יש לשאול: לכאורה השאלה תלויה במה היה הנס, האם הנס היה שהמנורה דלקה או שהנס היה שהדליקו. ולכאורה, הנס היה שדלק, שהרי מה הבעיה להדליק? היות והיה פך שמן ליום אחד אין שום דבר שמונע את ההדלקה, ואיזה נס יש בזה שהדליקו? התשובה היא שזו הייתה עצמה גדולה שהעזו להדליק. כי לכאורה בשביל מה טוב להדליק ליום אחד? הרי המצווה שידלוק כל שבעה ימים? אלא שהם לא עשו חשבונות, והדליקו. אמרו: ריבונו של עולם ציווה להדליק, אנו מדליקים. ואחר כך ריבונו של עולם יחליט. אותו דבר לגבי המרד. הם לא אמרו בשביל מה נמרוד נגד היוונים? איך אפשר לנצח? אמנם אפשר להתחיל, אבל אחר כך צריך גם לנצח בקרב. אז למה להתחיל? אלא אמרו: ריבונו של עולם ציווה אותנו ולכן אנו מתחילים, ואחר כך ריבונו של עולם יעשה את שלו. וכן אמר יהודה המכבי: אנחנו עושים מה שאנחנו מצווים וד' יעשה הטוב בעיניו. בסוף אמנם היה נס גדול, אבל הם לא ידעו מראש שיהיה כן, אלא פעלו מתוך מסירות נפש. גם לפני כן היו הרבה מלחמות מתוך מסירות נפש, אבל פה זה היה שונה, בגלל שבעבר תמיד היו נביאים ואם הנביא ציווה, הלכו ועשו. אבל פה לא היו נביאים ובכל זאת הלכו ומסרו את נפשם כי הבינו שזה מה שצריך לעשות.

נר ריחני

ש: אבל נהנה ואסור ליהנות מהם?
ת: לא נהנה מן האור אלא מן הריח (הגר"ע יוסף מובא בשו"ת מעיין אומר ג שלב. פסקי שמועות קיא).

נר ריחני

ש: מותר להשתמש בנר ריחני?
ת: כן.

שמן מוצק

ש: יש בעיה להשתמש בשמן מוצק?
ת: לא. אין הבדל וזה אותו הידור מצווה (שו"ת שבט הלוי ט קמג. הגרי"ש אלישיב מובא באשרי האיש רלט).

נר חלש

ש: אם אור הנר מאוד חלש, ובקושי רואים, יוצא ידי חובה?
ת: כן (מועדים וזמנים ב קמב).

מגיע מאוחר

ש: מי שמגיע מאוחר בלילה הביתה וכולם ישנים, האם ידליק בברכה?
ת: לא יברך. ומי שרוצה לברך, יש לו על מי לסמוך (שעה"צ תרעב יז. חזו"ע חנוכה סד).

להקדים או לאחר

ש: מי שלא יהיה בזמן ההדלקה, מתי עדיף שידליק - בפלג המנחה או מאוחר בלילה?
ת: שניהם טובים (עי' שו"ת שבט הלוי ד סו. הגרי"ש אלישיב מובא באשרי האיש רנב).

    עמוד מתוך 3      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים