76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 40 שו"ת סמס בנושא ציצית

הליכה לבית הכנסת בטלית ובתפילין

ש: ב'שולחן ערוך' וברמ"א (או"ח כה, ב) מובא, שראוי להתעטף בטלית ולהניח תפילין בבית וללכת לבית הכנסת עטוף בטלית ועטור בתפילין, וה'משנה ברורה' (ס"ק ח) מביא את ה'בית יוסף' ואת ה'דרכי משה' האומרים בשם 'הזוהר' (פרשת ואתחנן) שיש בזה עניין גדול. אמנם המ"ב (ס"ק י) בשם המג"א (ס"ק ה) מוסיף, שבמקום בו מצויים נכרים ברחוב יתעטף במידת האפשר בחצר בית הכנסת. וראיתי בס' 'במחיצת רבנו' (עמ' פב) שדעתו של הג"ר יעקב קמנצקי, ראש ישיבת 'תורה ודעת' בברוקלין, לא היתה נוחה מאלו ההולכים ברשות הרבים בשבת לבושים בטלית גדול על בגדיהם, כיוון שהרבה נכרים מצויים שם. לדעתו, צריכים לזכור שאנו עדיין נמצאים בגלות, בין הגויים, ולא להלך ברחוב כאילו אנו בעלי הבית בגלות. ונראה שבמשך הגלות התרגלנו לא לקיים את המנהג, אע"פ שעכשיו כבר חזרנו לארץ ישראל. אמנם, מובא בס' 'חכו ממתקים' (ח"ב עמ' שלד), שבערוב ימיו של הג"ר שלמה זלמן אוירבך, כאשר יצא מבית כנסת 'קהל חסידים' בשערי חסד, נתקלו עיניו במודעה של מעוררים הקוראים לחדש את המנהג העתיק - לילך מהבית אל בית הכנסת עטוף בטלית ועטור בתפילין. למחרת הופתעו תושבי השכונה לראות את הג"ר אוירבך פוסע בחוצות שערי חסד עטוף בטליתו ומעוטר בתפיליו, ומכאן ואילך החזיק במנהג זה מידי בוקר עד סוף ימיו.

האם יש לנהוג כך היום בארץ?
ת: לא חייבים, אך ודאי טוב (מובא בקונטרס עולה חדש סי' ה אות 5).

אורך ציצית

ש: מה צריך להיות אורך הציציות?
ת: י"ב גודלין שהם 24 ס"מ, מהקשר הראשון. שו"ע או"ח יא יא (שו"ת שאילת שלמה א יד).

ניקוי המשקפיים עם הטלית

ש: האם מותר לנקות המשקפיים עם קצה הטלית?
ת: כן. טלית היא תשמיש מצווה ולא תשמיש קדושה, לכן מותר להשתמש בה שימוש חול שאינו בזיון.
הערות:

טלית קטן בשירותים

ש: מותר להיכנס לשירותים עם טלית קטן מעל הבגדים?
ת: כן. אך באופן כללי, יש ללבוש טלית קטן תחת הבגדים בגלל צניעות ובגלל דברי האר"י שטלית קטן הוא אור פנימי (עי' מ"ב ח כו. כה"ח ח מג. שו"ת שאילת שלמה א כ. ג כ).

ציציות על הגוף

ש: מותר ללבוש טלית קטן ישירות על הגוף?
ת: יש אוסרים. כף החיים ח ג. אך זו חומרה, ומן הדין, מותר (שו"ת שאילת שלמה א יג. וכן פסק הגרי"ש אלישיב. וישמע משה ב יד).

טלית קטן מכותנה

ש: האם בטלית קטן מכותנה מקיימים מצווה מן התורה?
ת: מחלוקת. אפשר להקל ולהחמיר (שו"ע או"ח ט א. הגה שם. מ"ב סק"ה. עיין פירושו של הרב על קצשו"ע ט א).

טלית על הראש

ש: האם כשמתפללים שמונה עשרה יש להתעטף עם טלית על הראש?
ת: תלוי במנהג המקום. יש ששמים, יש שלא שמים, יש שרק תלמידי חכמים או נשואים שמים (מ"ב ח ד. צא ו. נפש הרב קד-קה).

ראיית ציצית

ש: האם הפסוק הזה לא מתייחס לתכלת?
ת: 'ברכי יוסף' סי' ח אות ג בשם המקובל מהר"י צמח שבכל זאת יש להסתכל, כי הארת התכלת נמשכת בלבן.

ראיית ציצית

ש: האם הפסוק "וראיתם אותו" לגבי ציצית הוא מצווה מן התורה?
ת: כן, לפי 'ספר חרדים' פרק י, 'יסוד ושורש העבודה' שער המזרחי פרק ו, 'שערי קדושה' לרבי חיים ויטל, וכן משמע מרש"י מנחות מד א.

כיבוס טלית קטן

ש: האם מותר לכבס טלית קטן עם שאר הכביסה?
ת: כן. אין זה נחשב בזיון. גם מותר להכנס איתו לשירותים.

טלית קטן עם ריח

ש: אם לטלית קטן שלי יש ריח לא טוב, האם ללבוש אותו?
ת: לכבס אותו ידנית וללבוש אותו רטוב.

ציצית בחוץ לספרדים

ש: האם ספרדים צריכים להוציא ציציות החוצה?
ת: פוסקים ספרדים גדולים כתבו שיש להצניע את הציציות פנימה, כגון הרב עזרא עטייה, הגרב"צ אבא שאול, הגר"ע הדאיה וכן הגר"ע יוסף. אבל אין דבריהם מוכרחים, כי ב'שולחן ערוך' נפסק: "עיקר מצוות טלית קטן היא ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות" (שו"ע או"ח ח יא), "נכון ללובשו על המלבושים" (כד א). הרי שהציציות צריכות להיות בחוץ.
אמנם האר"י ז"ל כתב שעל הטלית קטן להיות תחת בגדיו, אך כבר הסביר ה'מגן אברהם' שהכוונה שהטלית הקטן בפנים והציציות בחוץ (ח ס"ק יג. מובא במ"ב ס"ק כה).
וכן כתוב בשם האר"י: "צריך להסתכל בציציות בכל שעה ובכל רגע כמו שאמר הכתוב: וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ד'" (שער הכוונות דף ז ע"ג), וכדי לראות כל רגע הציציות צריכות להיות בחוץ.
וכן כתב החיד"א שהחסידים היו נוהגים שיהיו הציציות ארוכים כדי שייראו (ניצוצי אורות על הזוהר סוף פרשת מקץ).
וכן כתב הגרי"מ הלל שנהגו הספרדים שייראו הציציות מחוץ לבגדים (שו"ת וישב הים א ג). וכן בספר 'חסד לאלפים' (כד ג), וכן ב'כף החיים' (ח אות מג. כד אות יא). וכן כתב הגרב"י זילבר שגם ספרדים צריכים להוציא ציציותיהם (אז נדברו ג עמ' פו).
סיכום: משמעות ה'שולחן ערוך' היא להוציא, וכל הדעה הנגדית היא מדברי האריז"ל, אך כיוון שאין הכרח להבין כך את דבריו – יש להוציא.

ציצית בחולצה

ש: כמה צריך לפתוח חולצה בצד כדי להטיל ציצית?
ת: הרוב של כל האורך (שו"ת שאילת שלמה ד ט).

ציצית במסע

ש: במסעות, חם מאוד עם ציצית, וזה יכול לגרום להתייבשות. מה לעשות?
ת: לשתות הרבה (שו"ת שאילת שלמה ג כא).

שהחיינו על לבישת ציצית בפעם הראשונה

ש: בעל תשובה שבפעם ראשונה בחייו לובש ציצית, יברך שהחיינו?
ת: כן. פעם ראשונה שמקיים מצווה (שו"ת אורח משפט רסח-רסט).

הורדת ציצית בפעילות גופנית

ש: האם אפשר להוריד ציצית בשעת פעילות גופנית?
ת: תמיד ציצית. גם בצבא ובמלחמה (שו"ת שאילת שלמה ג, יד).

חובת ציצית

ש: הדין הוא שרק בגד עם ד' כנפות חייב בציצית, אז למה כל כך מתאמצים ללבוש ציצית?
ת: אלו המדים של עם ישראל.

ציצית לילד

ש: ילד בן שלוש ששמים לו טלית קטן אך הציצית נקרעות, האם זו בעיה שהוא לובש טלית שאינה כשרה?
ת: צריך טלית כשרה.

ציצית על סוודר

ש: האם סוודר צריך ציצית, הרי יש לו ארבע פינות?
ת: לא. צריך 2 קדימה ו2 אחורה.

ציצית שנקרעה

ש: ציציות נקרעו לי בשבת, הטלית הקטן פסול, אך אני במצב שאיני יכול להורידו. מה לעשות?
ת: הקנה אותו לחבר, ואז בשל חברך הנך פטור מציצית.

פתיל תכלת

ש: למה כמעט כל הרבנים לא מטילים פתיל תכלת? הרי יש מחקרים שזו התכלת?
ת: לא נותנים הוראות לרבנים מה לעשות על פי מחקרים, אלא להיפך שואלים רבנים מה הערך ההלכתי של המחקרים.

תכלת

ש: אני לובש תכלת. אם אין לי תכלת, האם ללבוש לבן או להיות בלי ציצית?
ת: ודאי לבן. מצווה של התורה. אוי לנו מזאת השאלה (עיין אור החיים הק' במדבר א לח בסוף. שו"ת שאילת שלמה ד יב-כ).

קלא אילן

ש: האם קלא אילן הוא לא הלא תכלת שבא מצמח או כל הלא תכלת מכל מקום?
ת: מכל צבע.
הערות:

תכלת בזמן הזה

ש: האם יש ללבוש ציצית עם פתיל תכלת בזה"ז?
ת: לא, "כולו הפך לבן". ישנם ארבעה נימוקים:
א. הזיהוי של התכלת היום הינו זיהוי שלישי במספר. הזיהוי הראשון היה של האדמו"ר מראדזין, הזיהוי השני היה של הג"ר הרצוג, ועכשיו ישנו זיהוי שלישי, הלא הוא הארגמון קהה הקוצים. ומניין לנו שלא יהיה גם זיהוי רביעי?
ב. אמרו חז"ל, שצבע כחול שאינו התכלת, 'קלא אילן', פוסל את כל הטלית (עיין בבא מציעא סא, ב. מנחות מ, א. מג, א). לכן, יתכן והתכלת פוסלת את כל הטלית.
ג. צריך להחמיר במצוות רק כאשר אתה בטוח לגמרי שבקיום החומרה הינך מקיים את המצווה בצורה יותר טובה, אך אם אינך בטוח, כמו במקרה זה, אין זו חומרה כלל.
הערות:

ברכה אחרי שינה בציצית

ש: מה עדיף לישון עם ולא לברך או לישון בלי ולברך?
ת: לישון עם, שמקיימים מצווה (עיין שו"ת שאילת שלמה ב יח. ג כ).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים