76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 17 שו"ת סמס בנושא פסח – ליל הסדר

מצות כוסמין

ש: האם יוצאים ידי חובה במצה שאינה מחיטה אלא כוסמין למשל?
ת: כן. מכל חמישה מיני דגן. ואין זה כוסמת המכונה קאשע שהיא קטניות וברכתה אדמה.

משה בהגדה

ש: למה משה רבנו לא מוזכר בהגדה?
ת: כדי שיהיה ברור שמי שעשה את הישועה, הוא ריבונו של עולם. אני ולא מלאך, אני ולא שליח. רק דרך אגב משה רבנו מוזכר ברוב הנוסחאות: ויאמינו בד' ובמשה עבדו. אכן, ד' עושה, ומשה רבנו הוא עבדו.

כזית מצה

ש: האם ספרדים גם יכולים לנהוג כן או על פי משקל?
ת: גם יכולים. הרב בן ציון אבא שאול. הרב שלום משאש (עיין שו"ת שאילת שלמה א רי).

כזית מצה

ש: כמה זה כזית מצה?
ת: 28 סמ"ק למצווה של תורה, כלומר שליש מצה. 19 סמ"ק למצווה מדרבנן, כלומר כחמישית מצה.

שלום זכר בליל הסדר שחל להיות בשבת

ש: האם יש לעשות שלום זכר בליל הסדר שחל להיות בשבת?
ת: קצת במהלך הסדר.

ייו הקדוש בקדושת שביעית בליל הסדר

ש: האם מותר להשתמש ביין הקדוש בקדושת שביעית בליל הסדר, הרי נהוג שמטיפים יין בכל מכה ומכה?
ת: יש אומרים שאין לטפטף ביין שביעית משום שאסור לבזבז יין שביעית, כך העיר מרן הרב קוק בס' שבת הארץ (קונטרס אחרון לפ"ה ה"ג). אמנם בס' שערים המצויינים בהלכה (קיח, ב בקונטרס אחרון) מובא מה שכתב החזון איש (השמטות לס' רב), שמניח אדם קליפה בכלי עד שיתעפש וייפסל מאכילת אדם, ואחר כך מותר להשליכה. על סמך זה כתב שניתן לשפוך יין שביעית מתחילה לתוך כלי ואח"כ כשיפסל מאכילת אדם – ישליכנו (והג"ר נבנצל העיר שצריך עיון, משום שפוסל היין בידיים).

הבן הרשע

ש: איך מסכימים שהבן הרשע ישב בליל הסדר וידבר כך?
ת: כי הוא בן, ויש לשמוח שהוא נמצא, כי הטרגדיה זה הבן החמישי שלא נמצא כלל (כך אמר הרבי ריי"ץ מליובאוויטש).

ארבע כוסות וסוכרת

ש: יש לי סוכרת, כיצד לקיים ארבע כוסות?
ת: לקחת יין יבש, למהול אותו במחצית מים ולשתות 43 סמ"ק. אם הרופא מרשה.

אינו אוהב יין

ש: אני ממש לא אוהב יין, הוא גם גורם לי כאב ראש. אני יכול לשתות מיץ ענבים לארבע כוסות?
ת: כן. וזה עדיף במקרה שלך.

כוס חמישי בסדר של פסח בעד גוש קטיף

ש: האם כדאי להמשיך בעבור יהודה והשומרון?
ת: לא, לא להמשיך.

כוס חמישי בסדר של פסח בעד גוש קטיף

ש: בפסח תשס"ה נהגתי כהצעת הרב שליט"א לשתות כוס חמישי בעד גוש קטיף ומקומות אחרים בארץ. האם כדאי להמשיך במנהג?
ת: אין להמשיך, שהרי אין גוש קטיף.

כיסא ליהונתן פולארד בסדר של פסח

ש: פעם (בשנת תשס"ג) הציע הרב שליט"א לערוך מקום בסדר של פסח ליהונתן פולארד ובכך לבטא את הגעגועים והתקווה לשיחרורו של יהונתן וחזרתו לארצנו במהרה בימינו, והג"ר מרדכי אליהו זצ"ל בירך את המנהג. האם עדיין כדאי לנהוג כך?
ת: כדאי. ואעפ"י שהצעתי, אינני נוהג כך בביתנו, כיוון שאין לנו מקום בשבילנו.

כוהנים במצוות ד' כוסות

ש: איך שתו הכוהנים ארבע כוסות בליל הסדר? הרי מבואר בתענית (יז, א), דכוהני בית אב אסורין ביום ובלילה, והלא ברגלים עבדו כל הכוהנים בבית המקדש, וכי ביטלו כל שבט הכהונה דין ד' כוסות?
ת: יש כמה אפשרויות: א. הכוהנים היו פטורים משתיית ד' כוסות, כמו שהיו פטורים מעוד דברים. למשל, הם היו פטורים מתפילה אם לא היה להם זמן וכו', כי "העוסק במצוה - פטור מן המצוה". ב. סידרו אחרת את התורנויות, כך שכולם יוכלו לשתות. ג. צריך על המזבח יין שכר, כלומר יין שמשכר. אבל לד' כוסות לא חייבים יין שמשכר. א"כ, סימן שידעו שיש יין לא משכר, וייתכן ששתו אותו.
הערות:

גוי בליל הסדר

ש: מותר להזמין גוי לליל הסדר?
ת: אמנם אסור להזמין גוי ביום טוב, שהרי אסור לבשל ביום טוב עבור גוי, וגזרו שלא להזמין שמא ירבה (שו"ע או"ח תקיב א ומשנה ברורה), מכל מקום, חכמים התירו באופנים שונים כשברור שלא יבשל עבור האורח. כגון שבא מאליו אחרי שכבר מוכנה הסעודה. קל וחומר בימינו, שהכל מוכן מראש וכלל לא מבשלים אחרי כניסת החג. עבור עובדת זרה בוודאי אפשר, שדומה לעבד ושפחה (ע' רמ"א יו"ד קיג ד). וכן גוי בתהליך גיור שלגבי כמה עניינים הקילו (שו"ת מנחת אלעזר ג ח). עיין הגדת הריעב"ץ שמסביר "כל דכפין" לגבי הזמנת גוי. עיין מועדי הראי"ה (עמ' שכ) שמושל ירושלים סעד בליל הסדר אצל מרן הרב קוק. וכן אמר הגרש"ז אוירבך שבשנים קדמוניות היה נהוג שהיו מזמינים גויים נכבדים לליל הסדר, כגון קונסולים, וכנראה שהיה עניין חשוב שלא ישנאו את היהודים. גם הדבר היה ידוע שליל פסח הוא זמן מיוחד שמזמינים אותם, ואפשר דמשום הא, לא חששו שמא ירבה בשבילו (שולחן שלמה – יום טוב ח"א עמ' רז הערה ח).
שמענו עוד פתרון שחידש הגרי"ש אלישיב שגוי יעשה קנין לפני יו"ט על האוכל שיאכל בבית היהודי ואז יבוא לאכול מזונו ואין שייך "שמא ירבה".
אין איסור ללמד תורה כשגוי יקשיב, כמו שאסור ללמד גם את עבדו תורה (רמב"ם, עבדים ח יח). ומצינו שטבי, עבדו של ר"ג, היה ת"ח גדול, והיו החכמים לומדים ומפלפלים אף כשהיה טבי נמצא אצלם עם כוונה לשמוע דברי חכמים. אך, כמובן, יש להיזהר מנגיעתו ביין (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלב). מה שטוענים אנשים שלא נוח לומר "שפוך חמתך אל הגויים" לפני גויים, גויים הגונים - מבינים, שהרי אנו מדגישים: "שפוך חמתך אל הגויים - אשר לא ידעוך".
לכן, אפשר להקל אם יש סיבות יוצאות דופן.

הטפת יין בהגדה

ש: בהגדה עם פירושו של הרב, כתוב בשם רבי יצחק אברבנאל שהטפת היין בזמן אמירת עשרת המכות היא מפני צער על המצרים ובנפול אויבך אל תשמח. לא מצאתי זאת בפירושו של ר"י אברבנאל זבח פסח על ההגדה?
ת: אכן, ראיתי אצל רבנים רבים והעתקתי. אחר כך ראיתי שזה לא נמצא אצל רבי יצחק אברבנאל אלא זו המצאה של המשכילים.

כוס חמישית

ש: האם ראוי לשתות כוס חמישית בליל הסדר?
ת: לא. לא הלכה ולא מנהג (עיין סוף הגדה ארצישראלית מהגרמ"מ כשר).

ארבע כוסות בחלב

ש: שמעתי הרבה פעמים את הסיפור על בעל 'בית הלוי', שאישה שאלה אותו אם יוצאים ידי חובת ארבע כוסות בחלב, והוא נתן לה כסף לסעודת פסח, כי הבין שלא היה לה מספיק כסף לקנות יין. על כל פנים, מהי התשובה לשאלה - יוצאים בזה ידי חובה או לא?
ת: ודאי שלא, רק ביין.
הערות:

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים