76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 18 שו"ת סמס בנושא שבת – מוקצה

עט במתנה

ש: האם אפשר לתת עט במתנה בשבת אם הקנו אותו בים ששי?
ת: לא. כי הוא מוקצה. אמנם רע"א חידש שמותר ליתן פמוטים חדשים בשבת כי זה נחשב לצורך גופו על אף שהוא מוקצה, אך זה חידוש, ומלבד זה אסור יהיה למקבל את העט במתנה לטלטלו.

מתנה בשבת

ש: האם מותר לתת בשבת מתנה שאינה מוקצה עם פתק החלפה?
ת: פתק החלפה הוא מוקצה כי הוא שייך למשא ומתן. אבל אם הפתק מודבק לחפץ אז החפץ הוא בסיס לדבר המותר ולדבר האסור, ומותר לטלטל. וכן מותר גם אם הפתק מודבק ואי אפשר לנערו. גם לקנות, יש להקנות לו דרך מישהו לפני שבת כי אסור לתת מתנה בשבת (שמירת שבת כהלכתה כט כט).

משקפת בשבת

ש: האם משקפת היא מוקצה?
ת: לא. הרמב"ם אוסר ספרי חול בשבת, והוא הדין משקפת. הרמב"ן מתיר ספרי חול והוא הדין משקפת. והלכה כמותו. שולחן ערוך (או"ח שז יז). וכן מותר לכוון, אין זה נקרא תיקון כלי אלא שימוש כלי.
הערות:

דג מת בשבת

ש: מותר להוציא דג מת מן האקווריום כדי שהמחלה לא תעבור לאחרים?
ת: כן. צער בעלי חיים. ואינו מוקצה כי ראוי לאכילת בהמה (שמירה שבת כהלכתה כז כט).

תעודת זהות בשבת

ש: האם תעודת זהות היא מוקצה?
ת: כן. מחמת חסרון כיס.
הערות:

סטיקלייט בשבת

ש: מה דין סטיקלייט שהודלק בחול בשבת וביום טוב?
ת: בשבת מוקצה משום כלי שמלאכתו לאיסור, ככל פנס. ביום טוב, מותר כמו מנורת שולחן דולקת. מנחת יצחק ג מג.

פחיות ריקות

ש: אני רוצה לאסוף בשבת פחיות ריקות כדי לגבות פקדון, האם הן מוקצה?
ת: כן. מחמת גופו. גם מכין משבת לחול. ועוד בעיות.

עט עם ברכת המזון

ש: האם עט עם ברכת המזון הוא מוקצה?
ת: כן, כי הוא בעיקרו עט.
הערות:

כסף בשבת

ש: אני נוסע לחו"ל ומפחד שיגנבו לי את הכסף בשבת. האם מותר לשים אותו לפני שבת בנעלי תחת הסוליה?
ת: מותר אחרי הדבקה עם ניר דבק. הנעל היא בסיס לדבר המותר והאסור ולכן אינה מוקצה, אך לכתחילה יש לנער, ואם מדביקים, אי אפשר לנער. אמנם לכתחילה אין לנהוג כן, אך כאן זו שעת הדחק.

כפתור רזרבי

ש: האם כפתורים רזרביים שתפורים בפינת החולצה אינם מוקצה או יש בהם בעיית טלטול בשבת?
ת: לא. הם בטלים לחולצה (שמירת שבת כהלכתה יח ל).

עלוני שבת

ש: יחד עם הדף "באהבה ובאמונה", המופץ מידי שבת בשבתו, מצורפת לפעמים מדבקה עם דברי חז"ל או דברי מוסר, כגון "תשובה מאהבה". האם אין היא מוקצה בהיותה מיועדת להדבקה, שהיא פעולה אסורה בשבת? כמו-כן, מצורפת לפעמים מעטפה עם כתובת מכון מאיר, המיועדת למשלוח תרומה. האם אינה מוקצה שהרי גם זו פעולה אסורה בשבת?
ת: מדבקה רגילה היא אכן מוקצה, בתור "מוקצה מחמת גופו", כלומר אינה ראויה לשום דבר בשבת, כמו אבנים, שהרי אסור להדביק. אבל בנידון שלנו, המדבקה ראויה לדבר אחר, שהרי כתובים עליה דברי תורה או מוסר, שמעוררים מחשבות טובות, לכן יש לה ערך עצמי מלבד פעולת ההדבקה. באשר למעטפה, היא "מוקצה מחמת חסרון כיס", כלומר, בגלל ערכה אדם מקפיד שלא להשתמש בה לדבר אחר. אבל כבר כתבו הפוסקים שגם נייר כתיבה אינו מוקצה, אלא אם כן הוא נייר נקי, שאנשים מקפידים לא להשתמש בו לדבר אחר, אבל אם זה נייר פשוט שמשמש לכל מיני דברים אינו מוקצה (פמ"ג א"א). הוא הדין לגבי מעטפה, תלוי אם אנשים מקפידים שלא להשתמש בה לדבר אחר. אבל בנידון שלנו, של המעטפה עם כתובת המוסד, על פי רוב אנשים זורקים אותה לפח, ובוודאי שאין אדם מקפיד שלא ישתמשו בה לכל מיני דברים.
לסיכום: גם המדבקה וגם מעטפת התרומה אינן מוקצה.

עלוני שבת

ש: האם מותר שתהיינה בעלון המופץ בשבת פרסומות מסחריות, וקריאות לתרום עם פירוט פרסים וטופס הוראת קבע? האם מותר לקרוא את כל אלה? האם אינן מוקצה? האם אינן הופכות את כל העלון למוקצה?
ת: אכן אסור לעסוק בשבת בענייני כספים, מסחר והצעות מחיר, משום האיסור של "מצוא חפצך" (שו"ע או"ח שז מ"ב ז. שכג מ"ב כ). בגלל זה, יש פוסלים לקריאה את כל העלון, מדין מוקצה, בגלל ענייני מסחר שבו (שז מ"ב ג). אבל יש שפסקו שאותו צד מסחרי אינו הופך את כל העיתון למוקצה, והתירו את הקריאה בו, מלבד הצד המסחרי (שם בשם שבות יעקב ג כג. שאלת יעבץ א קסב מובא בשע"ת שו ס"ק ג). וכן מנהג ישראל. לכן העלון כולו אינו מוקצה. והוא הדין להוראת קבע ופרטי פרסים אם מצורפת באותו דף בקשה לתרום שמותר לקוראה בשבת.
אך אם יש דף שכולו ענייני מסחר או הוראת קבע, שמא יהיה מוקצה כיוון שהקריאה בו אסורה? אך בזה כתבו רבותינו שאם יש שימושים אחרים מותרים בדף זה, הוא אינו מוקצה. לכן פסקו שעיתון שכולו מסחרי אינו מוקצה בתנאי שאדם אינו מקפיד על ערכו ומוכן להשתמש בו לכל מיני דברים כגון "לצור על פי צלוחיתו", כלומר לכסות בקבוק כדי שלא ייפול בו לכלוך (אגרות משה או"ח ה כב ג. ברית עולם לגרב"י זילבר דיני מצוא חפצך סימן י). וכן אין אדם מקפיד על דף הוראת קבע משום ערכו ועשוי להשתמש בו לכל דבר, לכן אינו מוקצה.
אך נשאר שאסור לקרוא בשבת אותן הודעות מסחריות, פרטי הגרלות וכדומה. האם המדפיס והמפיץ מכשילים בזה את ציבור הקוראים? לא! שאף אם נחליט שאסור לקוראן, הרי אין המדפיס מכריח לקרוא בשבת דווקא, אלא הוא מכין לשם קריאה בחול.
מלבד זאת אין זה ברור שהקריאה עצמה אסורה, שהרי יש מרבותינו שהכריעו להקל שרק קריאה בפה, בקול, היא האסורה משום "ממצוא חפצך", אך קריאה בעיניים מותרת (הנצי"ב בעיטורי סופרים. ספר שלמי יהודה בשם הגרי"ש אלישיב. אז נדברו ט ז. וע' מ"ב שז שע"צ ס). וכל זה מדובר בפרסום מסחרי. אך בקריאה לתרום והוראת קבע, יש היתר לקוראו מפני שהם לצורך מצווה, כי חשבונות של מצווה מותרים בשבת (שו ו), ומותר אפילו לפסוק מעות לצורך צדקה בשבת (שם מ"ב כז). ולמשל, מותר להשתמש בכרטיס תרומות שבו מודפסים סכומי כסף שהתורם או הגבאי מסמן עם מהדק כי זה לצורך מצווה (שכג מ"ב כ).
לסיכום: העלון אינו מוקצה, ואף דף שכולו הוראת קבע וענייני תרומות ומסחר אינו מוקצה. בדבר עצם הקריאה: ענייני מסחר יש להחמיר לא לקרוא; ענייני תרומה אפשר לקרוא כי הם לצורך מצווה.
כמובן, אין כל זה מתיר לקרוא דפים אלה באמצע התפילה, אלא יש לקחתם הביתה. גם דברי תורה אין לקרוא בזמן התפילה. מצווה מצווה ושעתה.

מוקצה וצער בעלי חיים

ש: מותר לטלטל מוקצה בשביל צער בעלי חיים?
ת: מחלוקת. מ"ב שה ע. ויש להקל. חזו"א או"ח נב טז.

טלפון סלולרי

ש: טלפון סלולרי ומצלמה הם כלי שמלאכתו לאיסור או חסרון כיס?
ת: מוקצה מחמת חסרון כיס, כי אדם מקפיד שלא ישתמשו בהם לדבר אחר.

אולר

ש: האם אולר הוא מוקצה?
ת: אולר אינו מוקצה. שמירת שבת כהלכתה פרק כ.

דולר מהרבי מלובביץ'

ש: יש לי דולר מהרבי מלובביץ'. האם הוא מוקצה בשבת?
ת: מעיקר הדין הוא לא מוקצה, כמו שמעות חנוכה שנהוג לחלקם בחצרות האדמו"רים הם לא מוקצים, כי הם לסגולה (מדריך לדיני מוקצה עמ' מט).

שלג

ש: האם שלג מוקצה בשבת?
ת: בשולחן ערוך כתוב שאין לרסק שלג בשבת (או"ח שכ, יא). לכאורה, מוכח, ששלג לא מוקצה, אלא הבעיה היא רק לרסק אותו. דחייה: אולי זה שלג מאתמול.
הערות:

איסור מוקצה

ש: מתי תוקן איסור מוקצה?
ת: ממשה רבנו. ערוך השולחן או"ח שח (סעי' ד).

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים