76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 41 שו"ת סמס בנושא ברכות – שונות

ברכת שנתן מחכמתו לבשר ודם

ש: ראיתי בשו"ת ודרשת וחקרת של הג"ר אהרן יהודה גרוסמן (ח"ג ס' כז) ששמע שהגר"י הוטנר בפחד יצחק כתב שפשיטא ליה שלא היו מברכים על איינשטיין, כי בושה הוא ליהודי להיות חכם בשאר חכמות ולא בחכמות התורה. מה דעת הרב?
ת: זה חידוש.
הערות:

ברכת שנתן מחכמתו לבשר ודם

ש: האם הרב אמר פעם את ברכת "שנתן מחכמתו לבשר ודם" בראיית חכם גדול מאומות העולם (ברכות נח, א ושו"ע או"ח רכד, ז)?
ת: פעם כשלמדתי באוניברסיטה הייתי אמור לומר את הברכה כשביקר פרופסור לואיס דה ברוגלי לתת הרצאה. הוא סבר שחלקיקים יכולים לגלות התנהגות גלית, באנלוגיה לגלי האור המגלים התנהגות חלקיקית. אלו תיאוריות מיסודות תורת הקוונטים. לבסוף לא הייתי בהרצאה ולכן לא ברכתי.
הערות:

שכח ברכה

ש: שכחתי אם ברכתי ברכה אחרונה אחרי אכילה. מה לעשות?
ת: לברך במחשבה, כי יש אומרים שיוצאים ידי חובה, ומאידך אין ברכה לבטלה (פרמ"ג רט. בא"ח מטות יד).

נוסח ברכה

ש: למה ברכה פותחת בגוף שני וממשיכה בגוף שלישי?
ת: כי ד' קרוב בתוך העולמים ורחוק מעל העולמים (נפש החיים ג).

ברכה בשקט

ש: אם ברכתי ברכה בשקט האם זה נקרא שגזלתי מחברי את שכר עניית אמן?
ת: כן. יש לברך בקול. כמובן, אין זה גזל כפשוטו (לנתיבות ישראל ב עמ' צז-ק).

ברכה על מעברות הירדן

ש: האם יש לברך על המקום בו נבקע הירדן?
ת: לא, כי איננו יודעים את המקום המדוייק. אך אפשר בלי שם ומלכות. פסקי תשובות ריח ג (קום התהלך בארץ סי' כה).

ברכה על נשיא ארה"ב

ש: מי שרואה את נשיא ארה"ב האם מברך אשר נתן מכבודו לבשר ודם?
ת: לא. כי אין לו שליטה מוחלטת. עיין שו"ת יחוה דעת (ב כח).
הערות:

ברכה בטלפון

ש: האם יוצאים ידי חובה בברכה בטלפון?
ת: לא. כי אין זה קול אדם. אך עונים אמן, כמו בבית כנסת באלכסנדריה בו ענו אמן על פי סימון הגבאי. סוף סוכה (נב א. שו"ת מנחת שלמה א ט. שו"ת אגרות משה או"ח ד צא. שיעורי הגרי"ש אלישיב על ברכות תקכד-תקכה).

ברכה על דגי אילת

ש: האם יש ברכה שאפשר לברך על היופי של דגי אילת?
ת: ברוך שככה לו בעולמו, בלי שם ומלכות. שו"ע או"ח רכה בסוף ומשנה ברורה (עי' ועלהו לא יבול ח"א עמ' קכג-קכד. קום התהלך בארץ סי' מה).

אבידת דבר יקר

ש: התקלקל לי דבר יקר בלא תקוות תיקון. לברך דיין האמת?
ת: כן. על בשורות רעות. שו"ע רכב ב. כולל אבדן רכוש. ביה"ל.

גירוש יהודים

ש: האם כשאני עוזב את ביתי בגבעת האולפנא ועוקר את המזוזה, עליי לברך ברוך דיין האמת?
ת: ודאי. זו בשורה רעה, רעה מאוד (שו"ע או"ח רכב ב).

פח אשפה

ש: האם מותר לברך במטבח בו יש פח ללא מכסה?
ת: מותר, אם לא מסריח (שו"ע או"ח עט ד).

ברוך הוא וברוך שמו

ש: האם עלי לענות ברוך הוא וברוך שמו לכל ברכה שאני שומע במשך היום?
ת: לא. זה מנהג גאונים ולא נהגו בכל ברכה (טור או"ח קכד בשם הרא"ש. אמנם הגר"א בכלל אומר לא לומר ברוך הוא וברוך שמו - מעשה רב ס' מג והלכות הגר"א ומנהגיו עמ' קיג).

ברכת החמה וגאולה

ש: האם אמורה להיות גאולה בליל פסח בגלל ברכת החמה?
ת: אין זה תאריך מיוחד לזה ואף אחד אינו יודע עתידות. אך גם בלי שנה מיוחדת יש להודות לד' על שברא את השמש.

ברכה על הרעה

ש: כיצד אפשר לברך על הרעה בשמחה?
ת: כיוון שסוף סוף היא לטובה. מסילת ישרים יט. אך זו מדרגה גבוהה.
הערות:

ים התיכון

ש: מה מברכים על הים התיכון?
ת: שעשה את הים הגדול (שו"ת בצל החכמה ב יב). ויש אומרים לצאת ידי כל הדעות וגם להביע שבח והודאה על ארץ ישראל לברך עושה מעשה בראשית ותוך כדי דיבור: שעשה את הים הגדול (שו"ת מנחת יצחק א קי. הליכות שלמה – תפילה כג כט. ועלהו לא יבול א קכז). על ים כנרת: עושה מעשה בראשית (הליכות שלמה שם סע' כז. עיין קום התהלך בארץ סי' כ).

בגד חדש

ש: אם אני לובש בגד חדש, האם עליי לברך מלביש ערומים?
ת: כן. לפני שהחיינו. אבל אם לובשים בבוקר, ממילא מברכים. שו"ע או"ח רכג ד.

ברכה על קרבן

ש: האם מברכים על אכילת קרבן?
ת: בא"י אמ"ה אקב"ו לאכול את הזבח. רש"י שמואל א ט יג.

שילוח הקן

ש: מה היא ברכת שילוח הקן?
ת: מחלוקת ראשונים. לכן יברך בלי שם ומלכות "על שילוח הקן" (עיין נחל איתן מהגר"ח קניבסקי ס' ה ס"ג סק"א). אבל קודם ללמוד כל ההלכות כדי להיות בטוח שאכן יש כאן מצווה.

אמן על אשר יצר

ש: האם לענות אמן על אשר יצר של אחר?
ת: כן.

קשת

ש: מותר להסתכל בצבעי קשת שבזכוכית?
ת: כן. זה לא נכלל בהדרכה לא להרבות להסתכל בקשת (שו"ע או"ח רכט א).

גשם

ש: האם לברך על הגשם אחרי הבצורת?
ת: זה לא נקרא בצורת, כי היו מים לשתייה, לחקלאות, לבעלי חיים ואפילו להשקות גינות. אלא להודות לד' (משנה תענית ג א).

אי ידיעה

ש: אם איני יודע מה לברך על כל מאכל, מה לעשות?
ת: ללמוד, או לשאול מי שיודע.

ברכת שחלק מחכמתו ליראיו

ש: האם הרב בירך פעם את ברכת "שחלק מחכמתו ליראיו" בראיית גדול הדור כמו שכתוב בשו"ע או"ח רכד, ו?
ת: העניין שנוי במחלוקת. יש אומרים שנמנעים מלברך כי אין מי שידע מי הוא החכם אשר עליו כיוונו חז"ל בדבריהם שיש לברך על ראייתו (ערוך השלחן שם ס' ו). ברם, כבר כתב החיי אדם (כלל סג, ח) שאע"ג שבזמן הזה אין לנו דין תלמיד חכם, מ"מ מי שמופלג בתורה מברכים עליו ברכה זו. ובשו"ת שלמת חיים (ס' רז), נשאל הגרי"ח זוננפלד: בעניין ברכת שחלק מחכמתו ליראיו והחיי אדם כלל סג ס"ט כתב הרואה חכם גדול וכו' אע"ג דבזמן הזה אין לנו דין ת"ח מ"מ וכו' מברך עליו ברכה זו וכו' עכ"ל, אמנם שאלתי מבאי ביתו של הגאון מהרי"ל דיסקין זצ"ל ולא ידעו אם ברכו עליו ברכה זו? והשיב הג"ר זוננפלד: אמת שהחיי אדם העתיקו, אולם בקיצור שו"ע לא ראיתיו נזכר לפי שעה, עכ"פ בעל חיי אדם זכה לראות פני הגר"א זצללה"ה אין בו תימה שהעתיקו, ובכל זאת מי שירצה לצאת בו בוודאי עושה מצוה כי עכ"פ השומע צריך לענות אמן.
יש ספרדים שנוהגים לברך בלי שם ומלכות (כף החיים אות יט). אמנם כתב הג"ר עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת (ד, טז), שהרואה חכם גדול מחכמי ישראל, המופלג בתורה, בחכמה וביראת ד' ומורה הוראה בישראל - אף בזמן הזה יש לברך עליו ברכת "שחלק מחכמתו ליראיו" בשם ומלכות.
ובס' טל הראי"ה (עמ' פז) רבנו הרב צבי יהודה מוסר בשם אביו מרן הרב קוק, שכאשר האדר"ת נפגש עם הגאון הנצי"ב בווארשא, הנצי"ב בירך עליו ברכה זו.
הערות:

ברכה על בגדי כהונה

ש: בבית המקדש, כשהכוהנים והכוהן הגדול התלבשו בבגדיהם, האם הם ברכו ברכה מיוחדת כמו שאנחנו מברכים על ציצית?
ת: לא שמענו. אכן זו מצוות עשה ללבוש בגדי כהונה (רמב"ם, הלכות כלי המקדש), והיא אינה חלק מעבודת הקרבנות. ברם, לא מצינו שמברכים עליה, ואיני יודע מדוע.
הערות:

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים