76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 17 שו"ת סמס בנושא שהחיינו / הטוב והמטיב

שהחיינו על חבר

ש: מי שפוגש חברו אחרי כמה שנים ושמח, מה יברך, שהחיינו או מחייה המתים?
ת: שהחיינו, כי מחייה המתים זה רק אם לא שמע ממנו שנה, וזה נדיר בימינו (ע' שו"ת שאילת שלמה ג פג-פד, פו).

שהחיינו על גיל שבעים

ש: האם יש לומר שהחיינו בהגיע לגיל 70?
ת: אין לזה מקור ברור (כתב בשו"ת חוות יאיר [ס' ע] שמי שמגיע לגיל 70 יברך שהחיינו. ובס' משנת יעקב [ב רכה. מובא בפס"ת רכג 50] כותב שכן נהג הח"ח לפני גדולי תלמידיו). בגיל 60 כתוב בגמרא על יום טוב כיוון שיצא מכרת שנים (מועד קטן כח א. וכן מוזכר בבא"ח ראה ט ובכה"ח רכג כט). אך לא מוזכר גיל 70 (פמ"ג מ"ז תמד ט. וכתב החת"ס או"ח רכה א שיש לברך בלי שם ומלכות). יש שהציעו ללבוש בגד חדש. זה תמיד אפשרי.
הערות:

טעות בברכה על תינוק שנולד

ש: נולד לי בן וכיוון שהתרגשתי טעיתי ובירכתי "שהחיינו" במקום "הטוב והמטיב". האם אני צריך לברך עוד פעם?
ת: לא צריך. גם הנביאים טעו בתאריך של שבעה עשר בתמוז בגלל התרגשות (ירושלמי תענית ד, ד ותוס' על ראש השנה יח, ב), אך בניגוד לאותם נביאים, ההתרגשות שלך נוצרה מסיבה משמחת.

שהחיינו על בת

ש: מתי מברכים על לידת בת?
ת: מברכים שהחיינו כשרואים אותה לראשונה (מ"ב רכג ב).

נעליים ושהחיינו

ש: האם אני יכול לומר שהחיינו על נעליים חדשות?
ת: כן. רק לא אומרים: תבלה ותחדש (שו"ע או"ח רכג ו. הגה שם).

שהחיינו על גט

ש: האם אישה שחיכתה לגט זמן רב וקיבלה יכולה לברך שהחיינו?
ת: כן, על הבשורה הטובה שיצאה לחופשי.
הערות:

שהחיינו על ישיבה

ש: סוף סוף אני מתחיל ללמוד בישיבה אחרי מאוויים של שנים ואני מאוד שמח. לברך שהחיינו?
ת: כן. זו בשורה טובה (שו"ע או"ח רכב א).

תעודת זהות

ש: האם עולה חדש שקיבל תעודת זהות מברך שהחיינו?
ת: כן. בשורה טובה (שו"ע או"ח רכב א)!

רכב חדש

ש: קנינו רכב חדש אני ואשתי. מה מברכים?
ת: הטוב והמטיב (שו"ע או"ח רכג ה).

שהחיינו על טלפון סלולרי

ש: האם לברך שהחיינו על טלפון סלולרי?
ת: כן. זה משמח (שו"ע או"ח רכג ג).

שהחיינו על לבנים חדשים

ש: האם מברכים שהחיינו על לבנים חדשים?
ת: אם שמחים בהם. וכן כל קנייה משמחת (שו"ע או"ח רכג ג).

שחרור גלעד שליט

ש: האם לברך שהחיינו על שחרור שליט - הרי מחבלים משוחררים שוב ירצחו?
ת: על שחרורו - לברך שהחיינו, ועל הודעת המחבלים - לברך ברוך דיין האמת (ברכות נט. שו"ע או"ח רכב א-ב).

דרגה בצה"ל

ש: מי שקיבל דרגה בצה"ל יכול לברך הטוב והמטיב בשם ומלכות?
ת: כן. טוב לו, והמטיב לאחרים (שו"ע או"ח רכב א).

שהחיינו על פרי אדמה

ש: האם לברך שהחיינו על מלון שהוא פרי אדמה?
ת: כן. על כל פרי שמתחדש בשנה. גם מלפפונים. מ"ב רכה יח.

שהחיינו על הבחירות

ש: האם מי שהולך להצביע ושמח יכול לברך שהחיינו?
ת: כן. בפעם הראשונה שמקיים מצווה (שו"ת אורח משפט עמ' רסח-רסט). בשורה טובה. שיטת הב"ח הפותחת שער למי ששמח (או"ח סי' כט).
הערות:

"שהחיינו" על אכילת אתרוג

ש: אתרוג שבירכו עליו "שהחיינו" בנטילת לולב בסוכות, ואוכלו בט"ו בשבט, האם יברך עליו שוב "שהחיינו"?
ת: לא נראה, כי ראהו (ע"פ רמ"א או"ח רכה, ג).
הערות:

שהחיינו על ילדה עם מום מולד

ש: מי שנולדה לו ילדה עם תסמונת דאון, האם יברך שהחיינו, הרי הוא עצוב?
ת: בוודאי שילד כזה יש לאהוב ככל ילד אחר ולשמוח על המתנה האלוקית ולהרעיף הרבה מאוד אהבה. השאלה היא איך יבטא האדם את רגשותיו כאשר פתאום נודע לו שנולד לו ילד כזה.
כשנודע לו, הוא גם עצוב וגם שמח, לכן יברך שהחיינו וגם דיין האמת. כמו מי שנולד לו ילד ומתה אשתו, או מת אביו וקיבל ירושה, על אף שהם שני דברים שונים, ופה דבר אחד, אבל הוא מורכב משניים (ברכות ס א). כמובן אין הכוונה לדמות מום מולד למיתה, חלילה, אלא לתת דוגמא של צירוף שתי ברכות. והגרי"ש אלישיב פסק שלא יברכו כלל שהחיינו, ודיבר על מקרה שההורים רק עצובים וכלל לא שמחים, והגרח"פ שיינברג אמר לברך אם הוא שמח (קב ונקי סי' ע. ספר תורת היולדת פרק לז הערה ט). והג"ר יעקב קמנצקי אמר שיש להמנע מלעשות שלום זכר בעבור ילד שנולד עם תיסמונת דאון, וכמאמר הכתוב במשלי (כה, כ): "ושר בשירים לב רע", ועיי"ש. וכן אמירת מזל טוב שנהגו בלידת התינוק מכיוון שכהיום זה ביטוי לשמחה, יש להמנע מזה (אמת ליעקב על השו"ע יו"ד רסה הערה 178).
וכידוע על בשורה רעה מברכים דיין האמת, כגון מי שהחמיץ יינו או נשרף רכושו או מתה בהמתו (שו"ע או"ח רכב ומ"ב שם), וק"ו ילד עם תסמונת כזו. ואין זה שולל את קבלת המתנה של הקב"ה בשמחה (שו"ע שם).
אמנם כתב בביאור הלכה (סי' רכב ד"ה ילדה אשתו) שברכת ברוך דיין האמת לא נתקנה אלא על דבר שמתחילה ניתן לו ואחר כך נתקלקל או נאבד, והרי כאן מתחילה ילד בלי מום לא ניתן לו. קודם כל, יש להעיר שתנאי זה הוא חידוש של רבי דוד אבודרהם שלא נמצא בגמרא, לא בשולחן ערוך, לא בפוסקים ולא במשנה ברורה, אלא בביאור הלכה, וכידוע מה שמובא בביאור הלכה, הוא עיון בהלכה לא בהכרח מחייב. זאת ועוד, הוא דן במי שחשק שיוולד לו בן ואשתו ילדה בת, שלא יברך דיין האמת שהרי מראש היתה בת. אך אין זה דומה שהרי ידע מראש שיש סיכוי של חמישים אחוז שתהיה בת, מה שאין כן בילד עם מום שהוא סיכוי קטן, וגם בת היא בוודאי דבר מאוד משמח, מה שאין כן מום מולד. יתר על כן, אנשי המדע משערים שתסמונת דאון נובעת מביצית שהיתה תקינה ובשלב מסויים של יצירתה קרתה תקלה.
ומי ששמח ולא עצוב כלל, יש לו לברך רק שהחיינו. אשריו! ירבו כמותו בישראל. בשו"ת תשובות והנהגות, הגר"מ שטרנבוך דן במה שנהגו לא לברך שהחיינו על הירושה בזמן פטירת אביו, ומביא שני טעמים: א. משום שיש פוסקים שאין מברכים אלא כשנודע לו רק עכשיו בעת הפטירה שהשאיר לו ירושה גדולה, ובדרך כלל הדבר ידוע כבר לפני הפטירה. ב. אם כולו עטוף בצערו ואינו יכול להרגיש בתוך צערו רגשי שמחה והודאה על הירושה, אין מקום לברכה זו (ב, קמ). ובנדון דידן, הוא להיפך: לא דבר קשה שיש בו צד טוב, אלא דבר טוב שיש בו צד קשה. לטעם הראשון, ברוב המקרים ההורים יודעים מראש שיש לילד מום, לכן אין להם לברך עתה דיין האמת. וגם לטעם השני, אם הוא כולו עטוף בשמחתו ואינו יכול להרגיש בתוך שמחתו רגשי צער על המום, אין מקום לברך ברוך דיין האמת.
אך המקרה המצוי הוא שיש רגשות מעורבים, ולכן יש לברך שתי הברכות.
שמא תאמרו, שהעולם לא נהגו בברכות האלה. אכן לגבי ברכת שהחיינו, כתב הרמ"א (או"ח רכג, א) שברכות אלה אינן חובה, ולכן נתפשט המנהג שרבים מקילים בהן. גם הפמ"ג (א"א סק"א) כתב שממעטים בברכות אלה. וטעם לכך כתב במג"א (שם סק"ג. ומובא במ"ב סק"ז), משום שכתוב בגמרא עירובין (מ, ב) שברכת שהחיינו היא רשות, ולכן מקילים רבים גם בשאר הברכות. ובערוך השולחן (רכב, ב) כתב הטעם משום שהרי"ף והרמב"ם השמיטו דין ברכות אלו וממילא הוא ספק ברכות ולקולא. וכן נוהגים ספרדים רבים שלא לברך ברכות אלה (עפ"י הבן איש חי פ' ראה אות ח וכה"ח סק"ו. ועיין וזאת הברכה עמ' 170 אות א), וכן חלק מקהילות האשכנזים. אמנם כתוב בפסקי תשובות (שם אות א): אך אלו הנוהגים לברך ברכות אלו, ובפרט שמרגישים שמחה בלבם, שפיר עבדי ותבוא עליהם ברכה. ואף אלו שאין נוהגים לברך, נכון שיכוונו בברכת המזון בברכת הטוב והמטיב להודות על כך, וכן בעת ברכת שהחיינו בברית מילה, ועל לידת בת על ידי אכילת פרי חדש או מלבוש חדש (ועיין שערים מצויינים בהלכה על קצשו"ע סי' נט אות א). ויש להזכיר מה שכתב הב"ח (או"ח ס' כט): "איכא לחלק בין ברכת שהחיינו לשאר ברכות, דברכת שהחיינו שבאה על שמחת לבו של אדם יכול לברך, אע"פ שאינו ודאי דחייב לברך, דאינו עובר על לא תשא, אם הוא שמח ומברך לו יתעלה על שהחיינו וקיימהו עד הזמן הזה".
וגם ברכת שהחיינו על ראיית חברו אחרי שלושים יום, היא גמרא מפורשת שיש לברך וכן הוא בשולחן ערוך. יש שחידשו לא לברך לכל מיני סיבות שמופיעות בגמרא ובפוסקים (עיין שו"ת שאילת שלמה ח"ג סי' פג-פד, פו). אך, באופן פשוט, מותר לברך שהחיינו. והוא הדין ברוך דיין האמת.
ורבנו הרב צבי יהודה לא נמנע מלברך את כל הברכות האלה, וכלל אותן כפשוטן בסידור עולת ראיה (ח"א עמ' שפ), בין שהחיינו והטוב והמטיב (ח"א עמ' שפ-שפב), בין ברוך דיין האמת (שם עמ' תב-תג).
וכן אני הדל השבתי בזמן שחרורו של גלעד שליט לשאלה האם לברך שהחיינו על שחרורו - הרי מחבלים משוחררים שוב ירצחו: על שחרורו - לברך שהחיינו, ועל שחרור המחבלים - דיין האמת. וכן כאשר בנו את הכביש לבית אל העוקף את רמאללה, רבנים אמרו לברך גם שהחיינו וגם דיין האמת.
אכן יש הרבה מקרים בעולם הגורמים לרגשות מעורבים, וההלכה מאפשרת לבטא אותן.
אמנם אצל רבים, לברוך דיין האמת יש רק הקשר של מוות, אך אין זה נכון, כפי שהבאנו דוגמאות של החמיץ יינו, נשרף רכושו, מתה בהמתו, נעשה בעל מום, שוחררו מחבלים, נסלל כביש עוקף, וכן יש רבנים שפסקו לברך ברוך דיין האמת למי שגורש מביתו בגוש קטיף ובמקרים דומים.
באשר לשהחיינו, ברכה זו נתקנה על בת כאשר רואה אותה בפעם הראשונה, אך על בן מברכים הטוב והמטיב, אבל זה מפני הצד הכלכלי (ביה"ל רכג ד"ה ילדה אשתו), שלא שייך כאן, לכן גם על בן עם מום מולד יברך שהחיינו בפעם הראשונה שרואה אותו על שמחת ראייתו (עיין מ"ב רכג סק"ב).
סיכום: יש להיות אנושי, להתייחס לרגשות המורכבים של ההורים ולתת להם ביטוי בדרך של ברכה, וכמובן יחד עם זה לאהוב מאוד ילד זה ולהרעיף עליו הרבה מאוד אהבה ולהודות להשם יתברך. ומעשה שנכנסו הורים עם ילד בעל תסמונת דאון אצל הגרי"י קניבסקי, הסטייפלר. הוא קם מלוא קומתו מלפני הילד ואמר: "מאושרים הינכם, הופקדה בידיכם נשמה שלא חטאה! שמחו וגילו בה"! (עלינו לשבח - שמות עמ' קנא).

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים