76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 44 שו"ת סמס בנושא בית הכנסת ובית המדרש

בית כנסת של רפורמים

ש: האם מותר להכנס לבית כנסת רפורמי שלא על מנת להתפלל?
ת: לא. מראית עין (שו"ת אגרות משה או"ח ב מ. ג כה).

כיוון בית כנסת

ש: לאן מתפללים בבית כנסת שארון הקודש אינו בכיוון ירושלים?
ת: לכיוון ארון הקודש, אך כמובן הרב שם יקבע (באר היטב צד ג. שו"ת משיב דבר א י. שו"ת תשובות והנהגות א עט. דלא כמג"א שם ג ויד אליהו המובא בבאר היטב שם. ועיין תרומת הגורן ח"א סי' לג).

כלב נחייה

ש: האם מותר לעיוור להיכנס לבית כנסת עם כלב נחייה?
ת: מן הדין כן, אך יש לבדוק את המנהג שם (שו"ת אגרות משה או"ח א מה. הרבי מלובביץ' אג' ו תתקלו. ודלא כהגרמ"מ כשר בתורה שלמה טז 147. שו"ת חלקת יעקב ג פז. שערים מצויינים בהלכה יג ב).
הערות:

סעודה בבית הכנסת

ש: האם מותר לקיים סעודת שבת (מעורבת) בבית הכנסת? האם מותר לקיים סעודת שבת של נשים או גברים (נפרדת) בבית הכנסת או שיש בזה משום "זילות מקדש מעט"? האם יש חילוק בדינים שבין בית כנסת לבית מדרש?
ת: סעודה מעורבת תמיד אסורה בכל מקום (קצור שו"ע קנב ח-ט-י. קצוש"ע קמט א), קל וחומר במקום קדוש כמו בית הכנסת או בית המדרש.
באשר לסעודה נפרדת גם היא בעייתית אף על פי שנהגו רבים כן, ואפשר להתיר בדוחק כיוון שזו סעודת מצווה. אך גם אז, הן בבית כנסת, הן בבית מדרש, יש להיזהר מאוד מקלות ראש, שחוק, היתול ושיחה בטלה (שו"ע או"ח קנא א), וההגדרה של שיחת בטלה היא כגון שיחת חולין לצורך פרנסה שהיא מותרת בחוץ (משנה ברורה ס"ק ב) – שנראה שמאוד קשה לעמוד בזה.

ילדים בבית הכנסת

ש: איפה כתוב בשולחן ערוך לא להביא לבית הכנסת ילדים שמפריעים?
ת: שו"ע או"ח צח מ"ב ג.

להצלחת פלוני

ש: האם אני יכול לתרום ספר תהילים לבית הכנסת ולרשום עליו שכל קריאה בו היא להצלחתי?
ת: יש לכתוב זאת על הכריכה מבחוץ כדי שכל קורא יראה זאת ויחליט. ומסתבר שלא יסכים.

פרוכת

ש: גוללים פרוכת מימין לשמאל או משמאל לימין?
ת: לא משנה. פרישה קכח. עדיף משמאל. דרישה תרנא (ועיין שו"ת באר משה ה לח).

ברית מילה בבית כנסת

ש: האם עדיף לעשות ברית מילה באולם או בבית כנסת שהוא מקום קדוש?
ת: באולם. א. כי היתר ברית מילה בבית כנסת אינו לכל הדעות. ב. כי גם למתירים, אסור לומר דברי חולין בקלות ראש וזה דבר שקשה מאוד לעמוד בו.

בימה

ש: האם זה בסדר שהבימה היא קצת קדימה?
ת: עליה להיות באמצע. שו"ת חתם סופר ו פו (עי' שו"ת אגרות משה או"ח ג י. שו"ת ציץ אליעזר י כב. במסע הרבנים למושבות השומרון והגליל, הגרי"ח זוננפלד נמנע להתפלל בבית כנסת בו הבימה לא עמדה באמצע. אלה מסעי עמ' 75, 230-228).

חיבוק ונישוק בבית כנסת

ש: האם מותר בבית הכנסת להתחבק ולהתנשק עם חבר?
ת: כללית לא (שו"ת אורח משפט כב).
הערות:

צביעת מחיצות בית כנסת

ש: האם אפשר לצבוע מחיצות של בית כנסת בתוך בית הכנסת או חייבים לצבוע אותן בחוץ?
ת: כיוון שזה לבית הכנסת, מותר לצבוע שם.

בית כנסת ולימודי חול

ש: האם אפשר ללמוד לימודי חול בבית כנסת כאשר זה המקום היחיד עם אור בבסיס?
ת: לא. שימוש חול בבית כנסת אסור (שם).

בית כנסת ולימודי חול

ש: האם מותר להעביר הרצאה של חול בבית הכנסת?
ת: לא. מותר רק קודש. בזמן השואה, שרק שם יכלו להתאסף, התיר בעל שרידי אש במטרה לחזק ליבם וכדי שלא ילכו לבית כנסת של רפורמים, ובתנאי שהמרצה הוא ירא שמים, ושיאמרו לפני כן דברי תורה או תהילים, ושלא יהיו ויכוחים, ורק בשעת הדחק. שו"ת שרידי אש (א טז-יז).

נוצרים בבית כנסת

ש: האם בית הכנסת נאסר עקב זה? מה המקור?
ת: לא. מג"א (עיין שו"ת אגרות משה או"ח א מו).

נוצרים בבית כנסת

ש: נוצרים קיימו תפילה בבית כנסת שבמלון. מה לעשות?
ת: זו שערוריה! לדווח מיד למשגיח.

כסף נוצרי

ש: האם מותר לי להתפלל בבית מדרש של ישיבה המקבלת כסף נוצרי?
ת: מן הדין מותר כי הישיבה גם מקבלת כסף כשר, אלא אם כן מחליטים לנקוט בצעדי מחאה.

תפילה ברחבת בית הכנסת

ש: אפשר להתפלל ברחבת בית הכנסת?
ת: רק בלית ברירה, כי אין מתפללים במקום פתוח כמו שדה או בקעה. אבל אם זו חצר סגורה, אפשר. שו"ע או"ח צ ה. מ"ב יב.

להצטלם בבית כנסת

ש: האם מותר להצטלם בבית הכנסת או שזה שימוש חול?
ת: מותר אם בא לשם ללמוד או להתפלל, אבל לא אם נכנס כדי להצטלם. וכן בכותל (ס' הלכה למשה מובא בעלינו לשבח – שמות תקעז. שו"ת עשה לך רב ו פג. קום התהלך בארץ קכד).

תפילה ושלום

ש: בבית הכנסת בו אני מתפלל יש מתח בין אנשים. האם כדאי לעבור לאחר?
ת: כן. אך עדיף לעשות שם שלום. והאר"י ז"ל כתב שלפני התפילה יש לקבל על עצמו ואהבת לרעך כמוך, ויאהב את כל ישראל כנפשו, כדי שתעלה תפילתו כלולה מכל ישראל. חיד"א פת"ע עוקצין פ"ג אות ד.

שיחה בבית הכנסת

ש: ומה ההיתר לדבר דיבורי חול בבית הכנסת?
ת: איני מכיר.

שיחה בבית הכנסת

ש: ואם מישהו פונה אלי?
ת: לחמוק בחכמה בלי לפגוע (שו"ע או"ח קנא א. שו"ת יחוה דעת ג י).

שיחה בבית הכנסת

ש: האם מותר לשוחח שיחת חולין בבית הכנסת לא בזמן התפילה?
ת: ודאי לא. זה מקום קדוש. וזו עבירה חמורה מאוד. עיין זוהר מובא במשנה ברורה
(מ"ב קנא סק"ב). עיין בעל הטורים כי תבוא על הפסוק ולתתך עליון. מלבד מי שקבוע בבית המדרש.

גוי בבית כנסת

ש: לסבתי יש פיליפינית סועדת. האם מותר לה להכנס איתה לבית הכנסת?
ת: כן. אך בלי צלב (שו"ת הר צבי או"ח א פה. שו"ת שאילת שלמה א צה).

מקום קבוע בבית הכנסת

ש: אם מישהו תפס מקומי בבית הכנסת האם להקימו או להתפלל במקום אחר בו אני מתפלל פחות טוב?
ת: מותר להקימו בתנאי שזה נעשה בעדינות (שו"ת שאילת שלמה א מב).
הערות:

מקום קבוע בבית הכנסת

ש: האם חייבים להתפלל כל יום באותו בית כנסת מדין קובע מקום לתפילתו?
ת: לא חייבים, אבל זה טוב.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים