76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 46 שו"ת סמס בנושא מידות טובות

אכילה יתירה

ש: האם יש איסור באכילה יתירה?
ת: כן, זו מידה רעה. רמב"ם הלכות דעות ג. פלא יועץ ערך אכילה. השל"ה אומר שעובר על השמר לך, פן תשכח, ובל תשקצו. פמ"ג מ"ז קע סק"י.

כעס

ש: מותר לעשות עצמו כאילו כועס לצורך חינוכי. רמב"ם הלכות דעות. אבל הרי נגררים לכעס ממש?
ת: צריך הכנות נפשיות רבות כדי שיהיה בטוח שלא יכעס. ספר ארך אפים סי' ב וסי' ה. וכמובן כעס עצמו הוא היפך של דרך נכונה וחינוך.

כעס

ש: האם לשם מצווה מותר לכעוס?
ת: האר"י ז"ל מאוד שלל גם לשם שמים. כף החיים קע אות ל. והוכחה ממשה שאמר שמעו נא המורים, לשם ד'.

כעס

ש: באלו ספרים אני יכול להיעזר כדי להתרפא ממידת הכעס?
ת: מסילת ישרים יא. ספר ארך אפיים לרב אברהם יעלין.

כעס

ש: למה לשלול כעס, הרי בגמרא כתוב שאם תלמיד חכם כועס, באמת התורה היא שכועסת בו. תענית ד א?
ת: א. איננו בדרגה זו של תלמיד חכם. ב. גם שם כתוב שעדיף בנחת. כלומר אפילו אם עקב זה מפסידים.

ביישן

ש: אני ביישן. מה לעשות?
ת: זו מידה טובה. ישראל ביישנים. יבמות עט. בושה מביאה לידי יראת חטא. נדרים כ. עובר עבירה ומתבייש, מוחלים לו. ברכות יב ב. רק - לא הביישן למד. אבות ב ה. ועליו לשאול אם אינו מבין. וכן לא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת ד'. שו"ע או"ח א א הגה.

אלכוהול

ש: עד כמה מותר ליהנות מאלכוהול?
ת: מידה רעה מאוד. להינזר. כמובן, מלבד קידוש וכדומה (רמב"ם דעות ד).

בזבוז מים

ש: האם בזבוז מים הוא איסור תורה?
ת: הוא מידה רעה.

כושר

ש: האם בשמירת כושר אני מקיים מצווה?
ת: מידה טוב של שמירת בריאות. רמב"ם, דעות ד א.

כף זכות

ש: מה ההגיון לדון לכף זכות?
ת: חזקת כשרות. רמב"ם פהמש"נ אבות על הוי דן כל אדם לכף זכות.

כף זכות

ש: האם ללמד זכות זו מצווה או מידת חסידות?
ת: מצווה מן התורה. בצדק תשפוט עמיתך. ועיין פלא יועץ ערך סנגוריא.

תיקון מידות

ש: אני מאוד רוצה לתקן מידותיי אך איני מצליח. מה לעשות?
ת: לא די ברצון טוב. צריך עמל ושיטה. קנה לך פנקס ורשום עליו כל בוקר תדריך לפני הקרב ובלילה לקח אחר הקרב. ר"י סלנטר. וכתב מרן הרב קוק בראשית מוסר אביך שעל כל אדם לערוך לעצמו ספר מוסר התואם לו.

אופטימיות

ש: האם אופטימיות אינה נאיביות?
ת: לא. זה שכל גדול: א. שבעולם הטוב מרובה על הרע. ב. שכמות הטוב הולכת וגדלה לאיטה (מורה נבוכים ג יב).

תרופה נפשית

ש: האם תרופה נפשית היא בריחה מאחריותנו לתיקון מידות?
ת: לא. אדרבה, היא מסירות נפש למען תיקון מידות. גם אחרי התרופה נצרך מאמץ רב. תיקון מידות נעשה על ידי עמל וכן על ידי תחבולות.

מידות פגומות

ש: איך ייתכן שאדם הוא עילוי ובכל זאת יש לו מידות פגומות?
ת: שום דבר לא בא בלי עבודה.

מותרות

ש: איך למדוד מה חיוני ומהן מותרות?
ת: לו בית דין היה מחייב אותו לזון ולהלביש את חברו, מה שהיה אז מספק, זהו קנה המידה של ההכרחי. שעה"צ קנו אות ג.

מותרות

ש: מה החסרון שבחיי מותרות? למה לא ליהנות בכשרות בעולמו הטוב של ריבונו של עולם?
ת: אפשר בהחלט ליהנות בדרך הממוצע, אך מותרות עלולות לגרור - א. לביטול תורה כדי לספק את הרמה לה הורגל. ב. לדברים לא ישרים כדי להרוויח. ג. חינוך ילדיו לפינוק. ד. גאווה. ה. קנאה אצל אחרים. מ"ב קנו סק"ב. וכן ביה"ל תקכט א. וכן שם עולם א שער החזקת התורה יג. שפת תמים ה. אהבת חסד ב כ ד-ה. ועיין פס"ת קנו ו.

קנאה

ש: כיצד להתגבר על הקנאה שמבעבעת בי?
ת: לדעת שד' נותן לכל אחד בדיוק מה שטוב לו ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. מסילת ישרים פרק יא.

קנאה

ש: האם קנאה היא איסור תורה?
ת: היא מידה רעה, וכל המידות הטובות נכללות במצווה של והלכת בדרכיו. רמב"ם דעות א. לא תתאווה הוא איסור תורה, וזה כשמתכנן בראשו כיצד להשיג אותו חפץ. ולא תחמוד, זה כאשר עושה פעולות כדי להשיג, אפילו בתשלום. שו"ע חו"מ שנט (עיין מסילת ישרים פרק יא).

נקמה

ש: אם אדם עשה לי רעה ועתה מבקש טובה, מותר לי להימנע, או שזה איסור נקמה?
ת: איסור נקמה הוא רק אם אדם נמנע מלעשות לך טובה כגון להשאיל לך דבר, אבל אם פגע בגופך או בכבודך, מותר. יומא כג. פס"ת קנו יד. וכן אם גרם לך רעה וגרם להפסד ממון, גם מותר. ומידת חסידות בכל אלה הוא הנעלבים ואינם עולבים. פס"ת שם.

נקמה

ש: יש מצבים שמותר לנקום?
ת: לרוב הפוסקים מותר בפגיעת גוף או עלבון. ואסור במניעת עזרה ממונית. עיין הקדמת חפץ חיים לאוין ח-ט. ועדיף שלא (עיין ספר החינוך רמא ושלח).

נקמה

ש: מה אפשר לעשות כשאתה רוצה לנקום במישהו, שהיה פעם חבר טוב ועכשיו הוא סתם שחצן, מגעיל, וממש קשה שלא לרדת עליו?
ת: לדעת שהכל בא מד'. עיין ספר החינוך רמא.

ניבול פה

ש: האם ניבול פה הוא רק לא יפה או גם חטא?
ת: חטא חמור. מסילת ישרים יא.

הכרת טובה

ש: אדם עשה לי טובה ואחר כך הציק לי. האם חייב אני להכיר לו טובה בכל זאת?
ת: כן. לא תתעב מצרי אף על פי שזרקו זכריכם ליאור, לפי שהיו לכם אכסניה בשעת הדחק. רש"י דברים כג ח.

נודניק

ש: א. האם יש איסור תורה להיות נודניק? ב. איך אני יודע שאני לא נודניק?
ת: א. ואהבת לרעך כמוך. ב. צריך להחמיר גם בספק רחוק, וצריך רגישות. "ולזה צריך דעת גדול והנהגה גדולה, כי לפעמים מה שנראה לו שיערב ויבוסם לחברו הוא קוץ מכאיב, ועם שנושא לו פנים, בלבבו יחשוב: מתי תלך לך, כלה ביאתך וצא". פלא יועץ, מניעה.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים