76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 23 שו"ת סמס בנושא משיח

משיח בעיתון

ש: היה מאמר בעיתון של אדם הטוען שהוא משיח ושמדינת ישראל תיפול. להאמין?
ת: הבל.

שבתאי צבי

ש: מה היה הפולמוס לגבי שבתאי צבי?
ת: לא היה פולמוס. הוא היה משיח שקר שגרם נזק נורא לעם ישראל. רק בהתחלה הוא רימה תלמידי חכמים והם חשבו שהוא אדם כשר.

הגדרת המשיח

ש: יש לי ויכוח עם חברי על מישהו אם הוא משיח. כיצד נדע?
ת: יש שישה תנאים להיות חזקת משיח, כלומר אולי משיח: 1. מלך. 2. מבית דוד. 3. לומד תורה. 4. מקיים מצוות. 5. מנהיג האומה על פי תורה. 6. לוחם מלחמות ד' (המתוארות בפרקים לפני כן). ועוד ארבעה תנאים להיות ודאי משיח: 1. הצליח בכל. 2. ניצח כל האויבים. 3. קיבץ נדחי ישראל. 4. בנה בית מקדש (רמב"ם, הלכות מלכים פי"א).

משיח בתל אביב

ש: כיצד להתייחס אל המשיח בתל אביב?
ת: כמו אל כל שאר המשיחים שמופיעים כל הזמן ומבלבלים את האומה.

היסח הדעת ומשיח

ש: איך יכול להיות שהמשיח בא בהיסח הדעת כשהרמב"ם אומר שצריך לחכות לו בכל יום שיבוא?
ת: כתוב בגמרא סנהדרין (צז, א), "שלשה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה, ועקרב". כוונת הגמרא באמירה "בהיסח הדעת" היא שהמשיח בא בדרכים שלא ציפינו. לפעמים הגאולה נראית בצורה מסובכת ומבולבלת, ולכן אנחנו מתייאשים. לכן אומרת הגמרא: "אל תתייאש, המשיח בא בנתיבים שלא נודעים לנו". כתב הנצי"ב (באגרת אחרית כבראשית, קובץ שיבת ציון ח"א, עמ' 17-18 ובקיצור בפירושו על התורה "העמק דבר" שמות ד, א), שד' ציווה את משה רבנו ללכת ולגאול את עם ישראל. ענה לו משה רבנו: "והן לא יאמינו לי". והרי קשה: הרי התורה כתבה שבאותו זמן בני ישראל בקשו והתחננו שתהיה גאולה, אם כן, למה משה רבנו חשב שלא יאמינו? השיב הנצי"ב שבוודאי שהם האמינו שיבוא גואל להוציאם משעבוד מצרים, אך טענת משה רבנו הייתה שהם לא יאמינו שהוא הגואל. ולמה? כי מגיל צעיר משה הופרד מהוריו, וגדל בבית פרעה. הוא היה לבוש כמו מצרי, היה מדבר כמו מצרי, הרי כתוב במפורש שבנות יתרו חשבו שהוא מצרי. לכן אמר: "הם לא יאמינו לי כי אני נראה כמו מצרי". כך, מסביר הנצי"ב, כשתבוא הגאולה והיא לא תבוא בנתיבים שאנו חושבים ושאנו מדמיינים, אסור לנו לדחות אותה. הקב"ה יכול להביא את הגאולה בדרכים שלא חשבנו עליהם.
המהרש"א מקשה על הגמרא שהבאנו, אמנם הסברנו שכוונת הגמרא באמירתה שהמשיח בא בהיסח הדעת להגיד לנו שהמשיח יבוא בדרכים שלא ציפינו, אבל עדיין קשה, מה זה קשור לכך שגם מציאה ועקרב באים בהיסח הדעת? את זה כולם יודעים, ואנחנו לא צריכים את חז"ל בשביל להגיד לנו דבר כזה פשוט! אלא מתרץ המהרש"א: הכל עניין אחד. המשיח בא בהיסח הדעת – באופן כזה שבשביל אחד זה נראה כמו מציאה ובשביל השני זה נראה כמו עקרב. כלומר, ד' מביא גאולה לעמו ומי שמכניס לעצמו בתוך הראש שהגאולה צריכה להיות דווקא בצורה מסוימת ופתאום היא מגיעה בצורה אחרת, הוא נהיה מאוכזב וכועס. לכן בשבילו הגאולה היא כמו עקרב. אבל מי שלא החליט איך תהיה הגאולה ומחכה שד' יביא אותה איך שד' רוצה, אז הוא שמח בכל מקרה מההפתעה הנעימה - כמו מציאה.
אכן, אנחנו מחכים למשיח בכל יום שיבוא. כתוב בגמרא עירובין (מג, ב), האומר: "הריני נזיר ביום שבן דוד בא" – הוא נזיר מיד, כי אולי המשיח יבוא היום. כשמגיע הלילה והמשיח עדיין לא בא, מתבאר למפרע שהוא לא היה נזיר באותו יום – אבל הוא נזיר למחרת. כלומר, אנחנו מחכים למשיח כל יום – זו גמרא, והרמב"ם רק מביא את זה בלשון "בכל יום שיבוא". ואסור להסיח מהגאולה את הדעת.
אגב, האדמו"ר השישי של חב"ד, הרב יוסף יצחק, היה אומר בנדון שלושה דברים:
א. צריך לחכות למשיח כל יום. ב. צריך להתנהג כמו אדם שמחכה למשיח היום. כלומר, בקדושה ובטהרה, בתורה ומצוות ומעשים טובים. ג. אם כולם יחכו למשיח היום ויתנהגו כמו שמחכים למשיח היום, המשיח באמת יבוא היום.

מחלות בתקופת המשיח

ש: צרות לאומיות?
ת: כן, תלכנה ותיקטנה.

מחלות בתקופת המשיח

ש: עניים?
ת: כן. לא יחדל אביון מקרב הארץ. ברכות סוף פרק ה (לד ב – רשם מ"צ).

מחלות בתקופת המשיח

ש: כשהמשיח יבוא, תהיינה מחלות?
ת: כן. עולם כמנהגו נוהג. רמב"ם מלכים יב א.

משיח – איש או תקופה

ש: האם המשיח הוא איש או תקופה?
ת: גם וגם. רמב"ם הלכות מלכים פרק יא: איש. פרק יב: תקופה.

משיח כבן אדם

ש: מרצה אמר שהמחשבה שהמשיח הוא אדם השתרשה אצלנו מהרמב"ם והרבה חולקים עליו: החסידים, הרב סולוביצ'יק, הרב קוק, האר"י, הגאון מווילנה. זה נכון?
ת: ודאי לא נכון כלל.

רמז לביאת המשיח

ש: שמעתי בשם תלמידי הגר"א שהזמן מאדם עד דוד הוא כמו מדוד עד משיח. לפי זה אפשר לדעת מתי ימות המשיח?
ת: אדם הוא ראשי תיבות אדם-דוד-משיח. דוד באמצע. דוד נולד ב-2854, כפול שניים זה 5708, הקמת המדינה. אבל לא לעסוק בחשבונות משיח.

ביאת משיח בשנת 2012

ש: אמרו שבשנת 2012 יהיו מלחמת גוג ומגוג וביאת משיח והנה היא מסתיימת בלי שהם קרו?
ת: מי אמר זאת?!... הרי רבותינו אמרו שתיפח עצמם של מחשבי קיצים, שאסרו לעסוק בחשבונות כאלה ושאף אחד אינו יודע תאריך משיח (רמב"ם מלכים יב ב). ובכלל, איך אלה שאמרו משתמשים בתאריך נוצרי?!

תאריך ביאת המשיח

ש: למה יש רבנים שמודיעים לנו שהמשיח יבוא בתאריך פלוני ובסוף הוא לא בא?
ת: אכן, אף אחד לא יודע מתי יבוא. רמב"ם מלכים יב ב.

ביאת משיח

ש: פורסם בשם מקובל שהוא חלם שסבו הודיע שהמשיח בפתח ויש לפרסם זאת לכל עם ישראל?
ת: אין לדברים מסוג זה שום מקור.

משיח באמצע שמונה עשרה

ש: אם אני באמצע שמונה עשרה והמשיח מגיע, מה לעשות?
ת: לסיים בכוונה גדולה.

משיח כבן אדם

ש: האם המשיח יהיה בן אדם?
ת: כן. מלך. רמב"ם מלכים יא א.

כל יום שיבוא

ש: למה אנו מזכירים בי"ג עיקרים בסידור את ההמתנה לביאת המשיח כל יום, הרי אנו מאמינים בתהליך קמעא קמעא? במקור של הרמב"ם אין זה בדיוק כך.
ת: יתכן תהליך טבעי או ניסי או שניהם. המקור הוא עירובין מג.

רוכב על החמור

ש: רש"י אומר שעל אותו חמור שרכב משה רבנו ירכב המשיח. זה כפשוטו?
ת: המובן: מתגבר על החומרי. מהר"ל, גבורות ד'.

ברכות על משיח

ש: אלו ברכות מברכים בביאת המשיח?
ת: לפי רבי חיים פלאג'י: גאל ישראל. שהחיינו. חכמתו ליראיו. חכם הרזים. ולפי הגרש"ז אוירבך: שהחיינו. חכמתו ליראיו. כבודו ליראיו. חכם הרזים (שו"ת לב חיים ב מב. שו"ת מנחת שלמה ח"א בסוף).

משיח בעל תשובה

ש: כי כתוב ברמב"ם (הלכות תשובה ד, ב): "... צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וירא שמים מנעוריו ואהוב להם, שיהא מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה". אחד מהתפקידים של המשיח הוא להוכיח את עמ"י ולהחזירם בתשובה. א"כ, משמע מדברי הרמב"ם, שהוא צריך להיות "ירא שמים מנעוריו" ולא בעל תשובה?
ת: הדבר הזה כתוב בהלכות תשובה, אבל לא בהלכות מלכים בתנאי המשיח. יש הרבה הבדלים בין הלכות תשובה ובין הלכות מלכים. יש תיאורים שונים של המשיח של הרמב"ם באגרות וכו', אבל בהלכות מלכים יש פסקי הלכות של הגדרת המשיח, ושם הוא מכריע. בהלכות תשובה, מי המשיח הוא לא הנושא. הרמב"ם מדבר שם על גדול שיעורר את העם לעשות תשובה, אבל לא בהכרח על המשיח. לכן, נראה שלא חייב להיות שהמשיח הוא לא בעל תשובה. אבל הדבר לא בטוח לגמרי. אם אחד בא ויש לו את כל התנאים של המשיח מלבד זה שהוא בעל תשובה, נדחה אותו? משמע שלא...

משיח בעל תשובה

ש: האם המשיח יכול להיות בעל תשובה? הרי יהודה היה בעל תשובה, דוד המלך היה בעל תשובה, ישעיהו היה בעל תשובה וכן יהושע כוהן גדול.
ת: כן. למה לא?

בעלי חיים בימות המשיח

ש: מרן הרב קוק כותב (עולת ראיה ח"א עמ' רצב): "לעתיד לבא שפע הדעת יתפשט ויחדר אפילו בבעלי החיים". האם בעלי החיים ידברו?
ת: מרן הרב כתב שהם יתעלו. אמנם איננו יודעים כיצד ואיך בדיוק. זה סוד.

משיח ובגדי שבת

ש: אני מחכה לראות המשיח כל יום. האם עליי לקחת איתי לכל מקום בגדי שבת?
ת: לא. כי המשיח יעשה דברים רבים בראשית בואו שעושים בבגדי חול. עיין רמב"ם מלכים יא, א.
הערות:

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים