76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 21 שו"ת סמס בנושא גאולה

גאולה ופינויים

ש: איך אפשר להסתדר אמונית עם כל הפינויים בזמן גאולה?
ת: א. לא כתוב בשום מקום שבזמן הגאולה לא יהיו משברים ונסיגות. הגואל נגלה ונכסה ונגלה (עיין רמב"ן שמות ה כב-כג). ב. צריך פרופורציה: ביש"ע פינו 10,000, לא פינו 350,000.

גאולה

ש: האם אנשים הם עיוורים או טפשים שלא רואים שעכשיו גאולה?
ת: מבולבלים (עי' רמב"ם, הלכות ממרים ג ג).

גאולה שלמה

ש: למה שנשאף לגאולה שלמה שאז בראש ההר לא יהיה לנו לאן לטפס כי הכל יהיה מושלם?
ת: תמיד יש יותר גבוה, ותלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וילכו מחיל אל חיל (ברכות סד א).

מתי גאולה?

ש: אני לא מאמין שהגאולה תגיע היום, כי יש כל כך הרבה דברים לשפר, וכשנשפר, תגיע. האם דעה זו היא כפירה?
ת: אכן הגאולה קמעא קמעא והחלה מזמן. אך יתכן נס (באהבה ובאמונה א 292).

התחלת גאולה

ש: האם זה נכון שזו הגאולה?
ת: הגאולה החלה לפני כ-130 שנה עם העלייה הראשונה בתרמ"א (התקופה הגדולה 374-378).

גאולה בעיתה

ש: האם אנו במצב של בעיתה או אחישנה?
ת: בעיתה עם כמות ניכרת של אחישנה.

נסיגות בגאולה

ש: האם חורבן גוש קטיף אינו אומר שעכשיו זה לא גאולה?
ת: גלות וחורבן כללי לא יהיה, אבל נסיגות ומשברים יכולים להיות (רמב"ן שמות ה כב-כג).

אתחלתא דגאולה

ש: איך אפשר לומר שזו אתחלתא דגאולה, אם עוקרים ישובים?
ת: ולמה זה היה אצלך אתחלתא דגאולה עד אז על אף שהעבירו יהודים על חילול שבת וגזזו להם את הפיאות?! התורה היא רק מה שחשוב לך?! אלא סבלנות.

מלחמת גוג ומגוג

ש: מלחמת גוג ומגוג כבר היתה או עוד תהיה?
ת: איננו יודעים. או שהיתה. או שתהיה. או שזאת מלחמתנו עתה על ארצנו מאז תקומתה.

מאמר הדור

ש: האם מאמר הדור של מרן הרב קוק נכתב רק לדורו?
ת: הלומד בו רואה שמדובר באנשים עם חשיבה בקורתית, שהחלו להופיע זמן רב לפניו וממשיכים אחריו.

"ענווים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים"

ש: כתוב במדרש (פסיקתא רבתי פרשה לו), שהמשיח אומר לעם ישראל: "ענוים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם". איך זה ייתכן? כתוב שם שהמשיח עומד על גג בית המקדש וכידוע הוא יבנה את בית המקדש לאחר שיקים מלכות וימחה את עמלק (רמב"ם, הלכות מלכים א, א-ב. והדגיש רבנו הרב צבי יהודה שצריך לעשות אותם בסדר הזה), ועדיין יהיו אנשים שלא מאמינים?
ת: כן. הרמב"ם כותב (שם יא, ד) שהמשיח יכפה את כל ישראל לשמור את התורה. את מי הוא יכפה? את הענווים שאינם מאמינים.

כולו חייב

ש: כתוב שהגאולה תבוא בדור שכולו חייב, אם לא זכו – כמו דורנו, אז לכאורה אל לנו לשמוח כשיש התחזקות בתורה?
ת: דורנו כולו חייב בעניינים מסויימים וכולו זכאי בעניינים אחרים. עיין מאמר הדור למרן הרב קוק. ואכן זכינו לגאולה.

דורנו

ש: בכמה ספרים כתוב שדורנו, דור העקבתא דמשיחא, הוא הכי ירוד, ומרן הרב קוק אומר שהוא הדור הכי גדול. כיצד יתכן?
ת: זה בבחירה וזה בסגולה. אגרות הראיה איגרת תקנה.

ערב רב

ש: כתוב בזוהר שקודם ביאת המשיח ישלטו ערב רב. האם זהו שלטון ישראל?
ת: לא. הם לא ערב רב אלא אחינו הנאמנים. לא על זה מדבר הזוהר. ועיין אבן שלמה יא ח.

סטרא אחרא ורבנים

ש: האם זה נכון שהגר"א אמר שבעקבתא דמשיחא הסטרא אחרא יטעה רבנים לומר דברים המעכבים את הגאולה?
ת: עיין קול התור פרק ה ש"רבים מתופשי התורה לא ידעו ולא יבינו שנתפסו בחטא המרגלים בכל מיני סבות כוזבות ותואנות שוא ומדוחים" (ועיין דברי הג"ר אליהו גוטמכר מובאים כהסכמה לס' אם הבנים שמחה).

סוף הגלות

ש: האם נגמרה הגלות? מה המקור?
ת: היא בסיומה. אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. סנהדרין צח א. כשארץ ישראל תתן פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. רש"י שם.

סתרי תורה וגאולה

ש: מרן הרב קוק כתב בספרו אורות, פעמים רבות, שהגאולה תבוא מתוך התפשטות סתרי תורה, אז למה לא לומדים?
ת: כוונתו לסתרי תורה בשפה רעיונית מוסברת כמו ספר אורות. סתרי תורה בלשון סתרי תורה הם ליחידי יחידים.
ת: כן. סוף יחזקאל. רמב"ם מלכים יב ג.

ראשית צמיחת גאולתנו

ש: מי אמר שמדינתנו היא ראשית צמיחת גאולתנו?
ת: ראשית צמיחת גאולתנו היא זמן רב לפני כן, כלומר הקץ המגולה של נתינת הארץ את פירותיה. סנהדרין צח ב. ויש גדולי עולם שאמרו כבר לפני 500 שנה שמתחילה הגאולה, כגון רבי יוסף קארו מובא בשל"ה בשם רבי שלמה אלקבץ, המהר"ל בנצח ישראל ועוד.

אתחלתא דתקווה

ש: האם יש השלכה מעשית הלכתית בין ההשקפה אתחלתא דגאולה ואתחלתא דתקווה?
ת: מסירות הנפש. העם היושב בציון מאמין שזו גאולתו האחרונה ולכן הוא כל כך מסתבר. ספר אורות.

גאולה בלי תשובה

ש: הרמב"ם בהלכות תשובה (ז ה) פוסק שאין נגאלים אלא בתשובה. אם כן עכשיו שיש עדיין עוונות בתוכנו, אין זו גאולה?
ת: א. עיין כסף משנה שם שמסביר שתשובה מקרבת את הגאולה. ב. עתה לא גאולה אלא אתחלתא דגאולה. ג. הרמב"ם כותב שהמשיח עצמו יכפה לקיים תורה ומצוות, אם כן גם אז לא נהיה כולנו צדיקים. הלכות מלכים יא ד. ד. התעוררות האומה לשוב אל ארצה היא עצמה תשובה כללית, ואחריה תבואנה שאר מדרגות התשובה (כתבי הרב יהודה אלקלעי א 278, ב 324, 539-538. אורות התשובה יז ב. לנתיבות ישראל א קצג-קצד. עיין ספר עלה נעלה סי' כד באריכות).

גאולה שלמה

ש: במה תלויה הגאולה השלמה?
ת: אחדות ואחווה. "וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו אגודה אחת, שנאמר: ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבואו יחדיו מארץ צפון". ילקו"ש דברים תתקמ.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים