76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 47 שו"ת סמס בנושא עם ישראל

כושים עבריים

ש: האם הכושים העבריים בדימונה הם יהודים? האם לתרום להם?
ת: הם לא יהודים, ואכן יש לתרום ליהודים.

דנ"א יהודי

ש: האם אפשר להוכיח על פי דנ"א שמישהו יהודי?
ת: לא. אמנם יש קירבה גנטית מעל הממוצע. אך זה סטטיסטי בלבד. והרי יהודים התגיירו מתוך 200 גזעים שונים.

רפורמים

ש: מה היחס לרפורמים?
ת: להילחם נגד הרפורמה, שהיא דבר נורא. אך לאהוב את הרפורמים שהם אחינו, יהודים.

כינוי יהודי נאצי

ש: מה ההבדל בין חייל שגירש יהודים מגוש קטיף ובין נאצי?
ת: לפני שבוע מישהו שאל זאת על הרב כהנא. ופעם מישהו קרא לצה"ל יודאו-נאצי. ופעם מישהו כינה אשכנזים כאשכנאצים. לכן פעם אחת ולתמיד אסור לקרוא ליהודי נאצי. הקורא לחברו רשע – יורד עמו לחייו. קידושין כח א. כלומר, פוגעים בפרנסתו של המתבטא כן (רש"י ותוס' ור"י הזקן שם). רבנו הרב צבי יהודה נזף קשות במכנים יהודי רשע, אבל לא עלה על דעתו שיקראו לו נאצי (ע' שיחות הרב צבי יהודה - שמות 45).

פרופ' ליבוביץ

ש: כיצד להתייחס אליו היום?
ת: אין לו כמעט אף תלמיד דתי.

פרופ' ליבוביץ

ש: מה היתה דעתו של רבנו הרב צבי יהודה על פרופ' ישעיהו ליבוביץ?
ת: קבלת עול מצוות בלי קבלת עול מלכות שמים.

דרדעים

ש: הרב קפאח?
ת: תלמיד חכם גדול גאון.

דרדעים

ש: אבל הם לא מאמינים בזוהר? אז הם כופרים!
ת: הם טועים. לא כל הטועים הם כבר כופרים.

דרדעים

ש: איך להתייחס לתימנים דרדעים?
ת: כלכל יהודים יראי שמים.

רישום כלא יהודי

ש: יהודי פנה להירשם כחסר דת. יש לזה תוקף?
ת: מעשה זניח וחסר ערך. יהודי תמיד נשאר יהודי. אנו עם לפני שאנו דת. יהודי לא שומר תורה הוא יהודי וגוי שומר תורה הוא גוי. אלא שלאומתנו יש דת. אשרינו שהעם היושב בציון, ברור לו שהוא יהודי, והוא שמח וגאה בכך ואינו מתבלבל. ומה שכולנו יהודים וכולנו עם ישראל, זה הבסיס לאהבת ישראל גדולה על אף כל ההבדלים.

גילוי ערב רב

ש: איך אדע מי ערב רב ומי לא?
ת: מקצוע חדש של קטרוג על עם ישראל לדון בשאלה זו! רבנו הרב צבי יהודה בשם הגר"א באבן שלמה פרק יא ח: ערב רב הוא מי ששונא ומקטרג על ישראל (נר באישון לילה 254-253).

חרדים ודתיים-לאומיים

ש: מה ההבדל בין חרדים לבין דתיים-לאומיים?
ת: כל מה שיש לחרדים יש לדתיים-לאומיים, רק שהם חוזרים אל עניינים של תחיית האומה שנתעכבו במשך הגלות והחרדים עוד לא חזרו אליהם.

אהבת ישראל

ש: האם על פי הרמב"ם הלכות אבל א י, עליי לשנוא את אחי היהודי הדתי שעזב תורה ומצוות?
ת: לא. יש לו דין אנוס על ידי רוח הזמן. אגרות הראיה, לרב מילשטיין (באגרות הראיה נ, קלח, שלב, שעה, תקט).

ריבוי חסידים

ש: מי הוא המנהיג הרוחני בעם ישראל שהיו לו הכי הרבה חסידים?
ת: שבתאי צבי שר"י. שלושה מליון.

תמיכת העמים

ש: בזמן השואה האמריקאים הפקירו אותנו, ומי ערב לנו שהם השתנו ושאפשר לסמוך עליהם ביחס לאיראן?
ת: אי אפשר לסמוך עליהם ולא על אף אחד, אלא רק על עצמנו. רבנו הרב צבי יהודה במאמרו אל משמר העם הישראלי. לנתיבות ישראל א (עמ' קמה-קנב).

ס"ט

ש: מה פירוש הביטוי ס"ט המצורף לחתימה? שמעתי שהכוונה ספרדי טהור. האם אשכנזים אינם טהורים?
ת: הפירוש הוא סיפיה טב, כלומר סופו טוב. ההסבר ספרדי טהור ניתן על ידי אשכנזים שהאשימו ספרדים בהתנשאות. אז כנגד זה הם הסבירו שהפירוש הוא "סין טין", כלומר "רפש וטיט" (ישעיהו נז, כ ותרגום. עי' שמ"ש ומגן ד קצג).

עלבונות

ש: אני תימני, חברים אומרים לי בצחוק שאנחנו התימנים ערבים שחורים, שאנו לא מקפידים בכלום ומקילים בכל. נמאס לי לענות. מה לעשות?
ת: נזיפה קשה בהם על כך שהם עוברים איסור של הלבנת פנים גם אם זה בצחוק (שו"ע או"ח תרח ב הגה).

כוזרים

ש: האם האשכנזים מוצאם מן הכוזרים?
ת: חלקם הקטן. 8-5 אחוזים לאור מחקרים גנטיים.

אשכנזי

ש: מה פירוש המלה אשכנזי?
ת: יהודי שבא מגלות אשכנז, כלומר גרמניה. אין לומר אשכנזי אלא יהודי שעלה מגלות אשכנז, ולא ספרדי, אלא יהודי שעלה מגלות ספרד, וכן לגבי תימן ואתיופיה. כל אלה אינם ארצותינו.

ביאליק

ש: האם מותר להשתמש ב"ספר האגדה" של ביאליק לצורך לימוד ולצורך הוראה – שהרי ביאליק היה כופר?
ת: זה ספר טוב. ביאליק לא היה כופר, אלא מאמין, אך לא שמר מצוות (שו"ת שאילת שלמה ג קצב. ועי' ס' אמת ליעקב על השו"ע רמו הערה 121).

נוער הגבעות

ש: האם הרב בעד נוער הגבעות, כי בעיני הציבור הם נראים כנוער שרק מחפש אקשן ומכות?
ת: זו הכללה שקרית. יתכן שיש כאלה, אבל רובם הם אנשים שקטים וטובים.

רחמנות

ש: איך יהודים רחמנים התנהגו באכזריות בשמואל ב סוף פרק יב?
ת: זו רחמנות של הרתעה כלפי רשעים. עיין אגרות הראיה א ק.

נהרג בפיגוע נקרא קדוש

ש: האם אדם שנהרג בפיגוע טרור נקרא קדוש?
ת: יש ארבע מדרגות בקריאה לאדם שנהרג "קדוש":
א. אדם שנהרג טרם זמנו, כמו שכתוב בשו"ת חת"ס על יהודי שגוי רוצח רצחוֹ עקב שוד ש"קדוש ייאמר לו". הוא מביא הוכחה מסנהדרין מז. מזמור לאסף אלהים באו גויים בנחלתך, טמאו את היכל קדשך... נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים, בשר חסידיך לחיתו ארץ. חסידיך – חסידיך ממש. עבדיך – הנך דמחייבי דינא דמעיקרא, וכיוון דאקטול קרי ליה עבדיך... כיוון דשלא בדין קא מיקטלי, הויא להו כפרה (שו"ת חת"ס יו"ד שלג). וכן רש"י: "חסידיך – והלא רשעים היו? אלא משקבלו פורענותם הרי הם חסידים" (תהילים עט ב).
ב. מי שנהרג כי הוא יהודי נקרא 'נהרג על קידוש השם', כדברי שו"ת מהרי"ל צט, שנמחלים כל עוונותיו, על פי מסכת שמחות ב יא, וקורא להם קדושים וקדושי עליון, וכך נהוג לכנות את אלו שנרצחו בשואה קדושים. וכן גדולים הורו לברך אז את הברכה על קידוש השם. ובדומה לכך איתא ברמ"א שמומר שנהרג על ידי עכו"ם מתאבלים עליו (שו"ע יו"ד שמ ה הגה) כי נהרג במיתה לא טבעית (ט"ז) וכן אומרים עליו קדיש (שו"ע יו"ד שעו ה).
ג. מדרגה יותר גבוהה היא של מי שנהרג מפני שלא רצה לעבוד עבודה זרה וכדומה, ומסר נפשו על קידוש השם מרצונו, כמבואר ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה.
ד. עוד יותר גבוה הוא חייל שידע שייהרג ומרצונו נכנס לתוך הסכנה, וזה דומה להרוגי לוד שאין אדם יכול לעמוד במחיצתם, שמסרו נפשם להציל את העיר (פסחים נ א).
באשר למי שנהרג בפיגוע טרור, ודאי שהוא שייך למדרגה הראשונה והשנייה וגם קצת למדרגה הרביעית כי הוא גר בארץ ישראל על אף הסכנה.
אגב, יש שהוכיחו מהרמב"ם (יסודי התורה ה ד) שמי שנהרג כי הוא יהודי נחשב "מהרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה" ומתוך השוואה עם הסוגיא בסנהדרין מז.

כלל ישראל

ש: האם זה נכון שמי שמוציא אחרים מכלל ישראל, מוציא את עצמו?
ת: כן. פרי הארץ. בית דוד דרוש ו'. מובא בעולת ראיה ב תסח.

אנטישמיות

ש: למה כל העמים שונאים את עם ישראל מאז ולתמיד?
ת: כי אנו מביאים את האור האלוהי והמוסר בעולם שמפריע לנפש הברברית שלהם. איגרת תימן לרמב"ם. ספר אורות למרן הרב קוק.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים