76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 28 שו"ת סמס בנושא שמירת הלשון

חטאים שבתנ"ך

ש: האם בסיפורי החטאים שבתנ"ך אין משום לשון הרע?
ת: הם על פי הכללים של לשון הרע לתועלת (עיין חפץ חיים, הלכות לשון הרע כלל ו סע' ב-ד בשם ספר חסידים).

שמירת לשון הרע

ש: מה יעשה אדם אם הוא שומע לשון הרע ואין לו אפשרות לצאת או לסתום אזניים או להשתיק אותו?
ת: יחליט בלבו שלא נוח לו, ושהוא לא מקבל ולא מאמין, והוא שונא את אותו לשון הרע. עיין חובות הלבבות, חשבון הנפש פרק ג.

הימנעות מעבירה

ש: האם הימנעות מעבירה, כגון התאפקות מלספר לשון הרע, נחשבת למצווה?
ת: כן. כאשר גבר על יצרו. קידושין לט. כגון התגברות שלא לנקום.

זכויות ועבירות

ש: מה שכתוב שאם אדם מדבר לשון הרע זכויותיו עוברים לזה שדיבר עליו ועבירותיו של השני אליו – זה כפשוטו ממש?
ת: כן. בספר חובות הלבבות, שער הזכירה ז. ספר חסידים. מגיד מישרים לרבי יוסף קארו. מובא בספר שמירת הלשון. וכן נמצא בספר הזוהר.

פשקווילים

ש: מה המקור להתיר לשון הרע ועלבונות על פשקווילים?
ת: אין מקור יהודי. המקור הוא אולי מרומא PASQUINO או מהבטוי פתקי-אויל בהטייה ביידיש. אין גם היתר, ועליהם ואמר: ארור מכה רעהו בסתר, שזה על לשון הרע.

לשון הרע בלב

ש: האם מותר לי לחשוב לשון הרע על מישהו וללגלג עליו בליבי?
ת: לא, כי יש לדון לכף זכות (אבות א ו).

לשון הרע על אישי ציבור

ש: האם מותר לדבר לשון הרע על אישי ציבור מפורסמים במעשיהם?
ת: לא. אפשר לבקר את דעותיהם ושיטותיהם, אך אסור לספר רע על חייהם האישיים (שו"ת שאילת שלמה ג תפה).

בעל לשון הרע

ש: אומרים שבעל לשון הרע הוא מי שמורגל תמיד לספר. מה המקור?
ת: כסף משנה על הרמב"ם סוף הלכות דעות.

גנותו של יהודי

ש: האם מותר לדבר בגנותו של יהודי בלי שידעו מי זה ובלי להזכיר שם?
ת: לרמב"ם מותר, לרבנו יונה אסור (ס' חפץ חיים, הלכות לשון הרע ד. רמב"ם הלכות דעות פ"ז).

תיקון לשון הרע

ש: איך לתקן אם סיפרתי לשון הרע למישהו?
ת: לשכנע אותו בכיוון הפוך (ס' חפץ חיים, הלכות לשון הרע ד יב).

לשון הרע לתועלת

ש: דיברתי לשון הרע על מישהו לתועלת בהיתר גמור והשומע העביר הלאה שלא לתועלת. האם אני אשם?
ת: לא, זו אחריותו, אבל צריך להזהיר מראש (עיין חפץ חיים, הלכות לשון הרע כלל ו סע' ב-ד בשם ספר חסידים).

רכילות בין בני זוג

ש: האם מותר לי לספר לשון הרע לבעלי?
ת: אסור אלא אם כן את מספרת מר ליבך כדי להקל על עצמך (חפץ חיים, הלכות לשון הרע ח י. י יד. הלכות רכילות א ו).

תשובה על לשון הרע

ש: דיברתי לשון הרע על מישהו, אך הוא אינו יודע זאת ולא ידע. האם עלי לבקש ממנו סליחה?
ת: לא. אדרבה, זה יגרום לו צער. אלא לעשות תשובה מול ד'. רבי ישראל סלנטר [מחלוקת בין החפץ חיים [הלכות לשון הרע ד יב] שמחייב לספר ובין רבי ישראל סלנטר שסובר שאין לגרום צער לאחר כדי לקבל כפרה. והלכה כרבי ישראל סלנטר. מקראי קודש – יוה"כ מהרב הררי עמ' לד הערה ד ועמ' של-שלג בשם הגר"א שפירא, הגר"מ אליהו והגר"א נבנצל בשם רבותיו. ואמר הגר"י קניבסקי: "שלא לומר כשיטת ר' ישראל סלנטר" (ידון משה ח"ה עמ' מו-מז). ועיין הליכות שלמה א ג אות ו – רשם מ"צ].

לשון הרע בטיפול

ש: לצורך טיפול אני נאלצת לפעמים לספר על הוריי כאשר המטפלת מכירה את שניהם. האם יש בכך לשון הרע, חלילה?
ת: מותר, כי זה לתועלת של מטרה טובה (עיין חפץ חיים, הלכות לשון הרע כלל ו סע' ב-ד בשם ספר חסידים).

לשון הרע למורה

ש: מותר לתלמיד לספר למורה על תלמידים שמציקים לו או שזה לשון הרע?
ת: מותר. אין כוונתו לבזותם אלא להגן על עצמו. זה נקרא לתועלת (עיין חפץ חיים, הלכות לשון הרע כלל ו סע' ב-ד בשם ספר חסידים).

שמירת הלשון בשולחן שבת

ש: בשולחן שבת כולם מדברים לשון הרע על כל מה שעבר במשך השבוע. כל מה שהתחננתי שיחדלו, לא עזר. מה לעשות?
ת: לצאת בשקט.

חינוך לשמירת הלשון

ש: אם ילד קטן מדבר לשון הרע, יש להגיב או להתעלם?
ת: בחינוך יש לדון כל מקרה לגופו, אבל באופן כללי כתב המשנה ברורה: "אם שומע לבנו ובתו הקטנים מדברים לשון הרע וכן שקר וקללות, מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה". שמג סק"ג.

לשון הרע על גויים

ש: מותר לומר לשון הרע על גויים?
ת: כן. לא תלך רכיל בעמך. הם לא עמך. אך להיזהר לא להגרר אל יהודים.

לשון הרע על חילוני

ש: האם מותר לדבר לשון הרע על חילונים?
ת: החפץ חיים אמר שאפשר לדבר לשון הרע על אפיקורוס. רבנו הרב צבי יהודה אמר שזה נכון, אבל סייג שהבעיה היא שזה נותן פרצה שכל אחד צריך להחליט מי הוא אפיקורוס, וכל אחד יכול להחליט שכל מי שלא חושב בדיוק בדיוק כמותו הוא אפיקורוס, ומזה כל בית ישראל יימלא בלשון הרע של כולם על כולם. צריך לדעת שאפשר לחלוק ולהתווכח עם יהודי ירא שמים מבלי צורך להחליט שהוא אפיקורוס.
לעומת זאת, חילונים באמת נראים כמו אפיקורסים. אבל כבר אמרו הרבה פוסקים שיש להם דין של תינוקות שנשבו. כדי להיות אפיקורוס צריך לדעת במה אתה כופר. פעם, אחד בא ודיבר עם מרן הרב קוק ואמר כל מיני דברים נגד התנ"ך. מרן הרב קוק אמר לו: אתה צודק. תמה האיש: אני צודק?! ענה לו הרב: כן, אם התנ"ך היה כמו שאתה אומר היית צודק, אבל התנ"ך זה משהו אחר.האיש ההוא לא כפר בתנ"ך,הוא פשוט לא ידע תנ"ך.האיש הזה הוא לא אפיקורוס, הוא סתם עם הארץ.אם כן, החילוניים הם לא אפיקורסים ולכן אסור לדבר עליהם לשון הרע.
אמנם ייתכן ושיש חילוני שהוא כן אפיקורוס, זה מה שנקרא "שנה ופירש," מי שלמד תורה – והחליט בכל זאת לעזוב את תורת ד'. אבל גם זה לא פשוט, כי רוח הזמן היא מאוד חזקה. לפעמים גם מי שלמד ופירש הוא אנוס ע"י כל מיני השפעות. הרמב"ם (הלכות ממרים ג, ג) מגדיר תינוק שנשבה אם הוא נשבה ע"י החינוך שקיבל, אדם שקיבל חינוך מקולקל.ואילו היום גורמי החינוך הם לא רק ההורים אלא גם מה שנקרא: "הרחוב", כלומר, מכלול השפעות המעורפלות שמגיעות דרך רדיו, טלוויזיה, ספרים, אינטרנט וכן הלאה.אמנם בונים חומות כדי למנוע את ההשפעה השלילית, אבל ההשפעות האלו עוברות גם את החומות.זה לא אומר שלא צריכים עדיין לבנות חומות, אבל גם החומות לא חוסמות הכל. יש פתגם שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ. כלומר, הילדים דומים להורים. שאלו פעם את הרב הראשי, הרב הרצוג: "ומה עם חיים?". הכוונה לבנו של הרב, הנשיא חיים הרצוג, שלא היה דתי. ענה הרב הרצוג: "התפוח לא נופל רחוק מהעץ" זה דווקא כשנושבת רוח מצויה, אבל עכשיו נושבת רוח לא מצויה שמגלגלת את התפוח רחוק מהעץ (כוונתו לתוס' בבא קמא כז, ב). לכן אפשר גם שבן הרב הראשי קיבל חינוך לא טוב, לא מהרב הראשי ח"ו, אלא ממה שמסתובב ברחוב וגם הוא נחשב לתינוק שנשבה. בקיצור: לא למהר להדביק תואר אפיקורוס לאף אחד.

אמי מדברת לשון הרע

ש: מה לעשות אם אמי מדברת כל הזמן לשון הרע?
ת: להטות את השיחה לכיוון אחר.

ביטול לשון הרע

ש: כל הזמן מספרים עליי לשון הרע. מה לעשות?
ת: תהיה כזה שגם אם אומרים עליו רעות – אף אחד לא יאמין.

שמירת הלשון על רב

ש: כתוב בחפץ חיים שאסור להלעיג על רב שדורש ולומר שדבריו שטויות בלי תוכן. ואם הרב שלי אומר כן על רב אחר, האם עלי לשתוק ולקבל דבריו?
ת: לשתוק בצערך ובבושתך, ואחר כך לשאול אותו ביחידות ובענווה על זה (שו"ע יו"ד רמ כב).

אפי תלתא באינטרנט

ש: האם מותר להפיץ מה שנמצא באינטרנט מדין באפי תלתא?
ת: לא. כי אין זה היתר פשוט. ובמיוחד שיש כל כך הרבה מידע באינטרנט שהוא לא נחשב כנודע לכל ממילא.

לשון הרע על עצמו

ש: מה המקור לכך שאסור לאדם לספר לשון הרע על עצמו?
ת: אין הלכה כזאת. אלא זהו שיקול אישי לפי הנסיבות.

עוולות שעושים לאימי

ש: אמי שופכת בפניי את לבה על העוולות שעושים לה בעבודה. אסור לי לשמוע משום לשון הרע?
ת: מותר ומצווה (עיין חפץ חיים, הלכות לשון הרע כלל ו סע' ב-ד בשם ספר חסידים).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים