76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 37 שו"ת סמס בנושא ברכת כוהנים

ברכת כוהנים בקברי צדיקים

ש: אם כוהן יעלה ראשון בקריאת התורה בקברי צדיקים יש לענות אמן?
ת: כן, כנ"ל.
הערות:

ברכת כוהנים בקברי צדיקים

ש: האם יענה אדם אמן על ברכת כוהנים בקברי צדיקים, כגון מערת המכפלה או קבר רחל? האם לסמוך על הפוסקים המתירים או שאסור משום שהיא מצווה הבאה בעבירה?
ת: כן, כי יש להם על מי לסמוך להיכנס. אמנם כשיש מחלוקת אם יש לברך או לא, מי שמברך ע"פ המתירים לא עושה עבירה, אבל אלה שפוסקים שלא יברך לא יענו אמן, כי הוא אמן לבטלה. אבל כאן זאת לא מחלוקת אם כן לברך או לא לברך, אלא מחלוקת אם להיכנס לקברי צדיקים או לא, אבל אחרי שנכנסו יש להם לברך ברכת כוהנים, ולכן יש לענות אמן.
הערות:

אקדח לכוהן

ש: האם מותר לכוהן לעלות לברכת כוהנים עם אקדח מוסתר ע"י חולצה?
ת: כן. בבית כנסת יש לכסות נשק, אא"כ חיוני שיהיה גלוי. אין חומרה נוספת בברכת כוהנים. אמנם כוהן שהרג את הנפש אינו עולה לדוכן אבל כאן לא הרג. וגם חייל כוהן שהרג עולה לדוכן. שו"ת יחוה דעת (ב יד. שו"ת שאילת שלמה ג סא. דלא כהגרי"ד סולוביצ'יק – נפש הרב קלב).

כוהנים בבית אבל

ש: האם יש ברכת כוהנים בבית אבל?
ת: יש מנהגים שונים. יעשו כמנהג אבותיהם. אם אין מנהג יש לעשות ברכת כוהנים שהיא מצווה חשובה (פני ברוך י כה-כז).

נעלי כוהנים

ש: האם עדיף לכוהנים לחלוץ נעליהם סמוך לארון הקודש או מחוץ לבית הכנסת?
ת: יש לחלוץ בחוץ, כי אין זה כבוד בית הכנסת לשים בו נעליים מגולות.

כוהן נכה

ש: האם מותר לו לברך ממקומו?
ת: כן. אך עדיף שיהיה קדימה בגלל המתברכים שנמצאים מאחריו. עיין שם נח.

כוהן נכה

ש: האם כוהן נכה יכול לוותר על חליצת נעליים?
ת: כן. אך לא יעמוד על הבימה עם כולם. פסקי תשובות קכח טו.

חליצת נעליים לנשיאת כפיים

ש: ראיתי שיש מסבירים שאין עצם החליצה מצווה, אלא שיש דין שאסור לישא את כפיו עם נעליים ומשום הכי יש לחלוץ נעליו כמו שראוי לחלוץ. כך גם ביום כיפור, אין עצם החליצה מצווה, ואע"ג שביום כיפור ישנה מצווה ללכת יחף, חולצים קצת לפני הזמן ואז עדיין אין מצווה.
ת: הם צודקים במה שאמרו שאין כאן מצוות עשה לחלוץ נעליו אלא איסור לישא כפיו עם נעליים בלבד, אך נוהגים ללכת ע"פ מרן הרב קוק כיוון שזה מנהג.
הערות:

חליצת נעליים לנשיאת כפיים

ש: האם הרב נוהג כמרן הרב קוק לחלוץ קודם את נעל ימין לברכת כוהנים?
ת: כן.
הערות:

כוונה על איש מסוים בברכת כוהנים

ש: האם בתור כוהן מותר לי לכוון בשעת ברכת כוהנים למישהו מסוים בקהל?
ת: ברכת כוהנים היא לכל הקהל, כולל אותו אדם. אחרי התפילה אפשר לברכו באופן אישי.

צילום ברכת כוהנים

ש: האם מותר לצלם ברכת כוהנים או שאסור כמו שאסור להסתכל?
ת: בגלל כיסוי טלית מותר להסתכל, רק נהגו שלא, שו"ע או"ח קכח מ"ב ס"ק כט, ולא חייבים להוסיף על המנהג, לכן מותר.

כוהן עיוור

ש: האם כוהן עיוור עולה לדוכן?
ת: כן, בימינו שמכסים את הפנים. שו"ע או"ח קכח לא.

כוהן שהרג בתאונה

ש: ומה אם הרג נכרי?
ת: אותו דין. נפש כל ברייה חשובה. שם עד.

כוהן שהרג בתאונה

ש: כיוון שכוהן שהרג את הנפש לא עולה לנשיאת כפיים, מה דינו אם הרג בתאונת דרכים, הרי זה שוגג?
ת: גם שוגג לא עולה, כי זו הזנחה פושעת. שו"ע או"ח קכח לה. קל וחומר אם לא ציית לתמרורים, אין זה שוגג, אלא שוגג הקרוב למזיד. אבל אם נהג כשורה, ופתאום מישהו התפרץ, אז זה אונס, ועולה. פסקי תשובות קכח עג.

כוהן שהרג במלחמה

ש: האם כוהן שהרג במלחמה יכול לעלות לדוכן?
ת: כן. שו"ת יחוה דעת (ב יד. שו"ת שאילת שלמה ג סא).
הערות:

נשיאת כפיים ביום צום במנחה גדולה

ש: האם נושאים כפיים ביום צום במנחה גדולה?
ת: כך אומרים בשם החזון איש, וכך נהגו למעשה בבית מדרשו בבני ברק (קהלות יעקב ברכות כט. מעשה איש ב צח), וכן נוהגים אחריו בעוד מקומות (מועדים וזמנים ז רמח). אבל באופן פשוט נושאים כפיים רק במנחה קטנה (שו"ת שבט הלוי ח כג. הליכות שלמה פ"י הערה כא), ויש אומרים רק אחרי פלג המנחה (לוח א"י). עיין פסקי תשובות קכט (אות א).

לוי תלמיד חכם בנטילת ידי הכוהנים

ש: בישיבה יש ר"מ שהוא לוי ותלמיד שהוא כוהן. התלמיד לא רוצה שהר"מ יטול את ידיו. האם על הר"מ ליטול את ידיו?
ת: כן, עליו ליטול, כיוון שהמקור למניעה הינו מהזוהר ולא מהגמרא. כך כתבו המ"ב (קכח ס"ק כב) והפסקי תשובות (שם אות כה). בשולחן ערוך הרב מובא (ס' יא) שלוי יכול למחול על כבודו, ליטול את ידי הכוהנים ובכך להוסיף קדושה על קדושת הכוהנים, ואין זה זלזול, אדרבה, זהו כבודו. מובא במרדכי (גיטין ס' תסא עמ' ט) מעשה דומה לזה, על כוהן שיצק מים על ידיו של ר"ת, והקשה לו תלמיד: "הא שנינו בירושלמי שהמשתמש בכהונה מעל". השיב לו ר"ת שאין קדושה בזמן הזה, כיוון שאין לכוהנים בגדי כהונה. הקשה התלמיד: "א"כ כל מיני קדושה לא ליעבד להו", שתק ר"ת. תירץ הט"ז (או"ח קכח ס"ק לט), שמותר לכוהן למחול על כבודו בדבר שאינו מפורש בתורה, אם זה להנאתו ולכבודו, וכאן ודאי היתה לו הנאה וכבוד לשרת את ר"ת. ר"ת שתק משום שלא רצה ליטול שם תלמיד חכם (על ידי כך שהכוהן ויתר על כבודו עבורו).
הערות:

טלית לכוהן

ש: האם ראוי לכוהן רווק שאינו מתעטף בטלית שתהיה לו טלית עבור ברכת כוהנים?
ת: כן. לא להטריח אנשים (עיין פסקי תשובות קכח אות נג).

טלית לכוהן

ש: מי שמשאיל טלית שלו לכוהן עבור ברכת כוהנים, האם זה היסח דעת ועליו לברך שוב?
ת: לא (שו"ע או"ח ח יד. ט"ז ס"ק יב. מג"א ס"ק יח).

ברכת כוהנים לכוהן שאין לו רגליים והולך ברגליים שעשו לו

ש: כוהן בעל רגליים תותבות ואינו ניכר אלא אם מסיר את נעליו אף שילך בגרביים, האם מותר לעלות לדוכן לשאת כפיו? להסיר נעליים?
ת: הרב מאיר כהנא שאל שאלה זו להגר"מ פיינשטיין, והשיב שיש מקום להתיר, בין אם מסיר נעליו בין אם אינו יכול להסירן, שהרי כשלא יעלה כלל יהיה יותר חשש לעז מחשש שתיפסק רצועה. שו"ת אגרות משה (או"ח ב לב. ועיין פסקי תשובות קכח סו).
הערות:

נשיאת כפיים בלי טלית

ש: כוהן שלא יכול להשיג טלית, רשאי לישא כפיים כך?
ת: כן. אין זה אלא מנהג כדי שהציבור לא יסתכל ולא יסיח דעתו. רמ"א או"ח קכח כג. ולא עילה לביטול המצווה. ואין להשתמש במגבת, כי זה מושך תשומת לב.
הערות:

יישר כוח אחרי ברכת כוהנים

ש: למה לא לומר תודה מתוך נימוס?
ת: אכן יש כזה מנהג קדמון, אך יש ששוללים תשובת ברוכים תהיו מצד הכוהנים משום בל תוסיף. פסקי תשובות קכח מח.

יישר כוח אחרי ברכת כוהנים

ש: האם הכוהנים יכולים לומר ברוכים תהיו?
ת: ודאי לא חייבים, אך יכולים. ויש אומרים שלא ישיבו הכוהנים ברוכים תהיו בגלל בל תוסיף (שו"ת הר צבי א סב. ערוך השולחן קכח כד).

יישר כוח אחרי ברכת כוהנים

ש: האם לומר יישר כוח לכוהנים אחרי ברכת כוהנים?
ת: בארץ ישראל שזה כל יום לא נהגו. על כל פנים לא באמצע שים שלום או קדיש. ולא בקולי קולות, כי זה פוגע בקדושת התפילה ובית-הכנסת, אלא לומר בלחש (פסקי תשובות קכח הערה 222).

כוהן שמעליב

ש: מי שמלבין פני חבירו ברבים כאילו שפך דמו. האם כוהן כזה לא יעלה לדוכן מדין רוצח?
ת: לעניין זה, מותר לעלות. פסקי תשובות קכח 332.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים