76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 30 שו"ת סמס בנושא השבת אבידה

סיגריות

ש: מצאתי סיגריות של חבר. להחזיר לו או להשמיד?
ת: אמנם אסור לעשן, אבל זה עניינו. להחזיר (עישון הוא מידה רעה. רמב"ם דעות ד. אין איסור בכל סיגריה אלא בהצטברות).

טלפון אבוד

ש: מצאתי טלפון סלולרי ואני רוצה להחזירו לבעליו. האם מותר לטלפן אליו מן המכשיר או שזה גזל?
ת: מותר, עלויות החזרה הן על חשבון המאבד (השבת אבידה פרק י הערה ד).

אבידות גוי

ש: אני בחו"ל ומצאתי אבידת גוי, האם נכון שאסור להחזיר?
ת: להחזיר מצד קידוש השם (שו"ע חו"מ רסו א. שו"ת שאילת שלמה א תסח אות 2. ג תלח).
הערות:

ספר לא צנוע

ש: האם להחזיר ספר לא צנוע שמצאתי?
ת: לא. אין זה חסד (השבת אבידה כהלכה יב יג).

עגלות סופר

ש: האם כשוראים עגלת סופר שמסומן לאיזה סופר היא שייכת, אך היא רחוקה ממנו כי מישהו כנראה לקח איתו, צריך להחזירה?
ת: אם לא קשה, כי מן הדין מותר לדרוש תשלום על הזמן (עי' השבת אבידה כהלכה יב ז).

דואר טעות

ש: שמו בתיבת דואר שלי דואר שאינו מיועד לי. אני יכול להחזירו לדואר, אך אולי אני חייב לחפש את הנמען מדין החזרת אבידה?
ת: אתה חייב לחפש רק אם זה לא קשה, שהרי מחזיר אבידה רשאי לגבות תשלום על טרחתו (עי' השבת אבידה כהלכה יב ד).

שתי פחיות

ש: הכנסתי כסף למכונה ויצאו לי שתי פחיות?
ת: הן שלך. כי עתה השנייה הפקר. וכן אם חזר הכסף (עי' השבת אבידה כהלכה יב ז).

שימוש באבידה

ש: האם אני יכול להשתמש באבידה עד שאחזיר?
ת: רק ברשות הבעלים (שו"ת שאילת שלמה ד שיח). אך אם באבידה יש סימנים, והיה פרסום בצורה ובזמן סבירים ואין סיכוי שיבואו לדורשה – מותר להשתמש בה, אך יש לרשום בפנקס תיאור האבידה ולשום מחירה. ואם וכאשר יבואו לדורשה, ייתן לבעליה את ערכה (שו"ת שאילת שלמה ב שסט, שע).

דיווח על נזק

ש: ראיתי משאית ששברה תמרור וברחה. רשמתי מספרה. האם לדווח לעירייה?
ת: כן. החזרת אבידה (ספר המצוות לרמב"ם ל"ת רצז. עי' השבת אבידה כהלכה פרק יג).

שניים אוחזים במטבע אחד

ש: ראיתי מטבע זרוק והלכתי לקחתו ואז חברי שם לב, דחף אותי ולקח. של מי המטבע?
ת: שלו. ראייה לא קונה. בבא מציעא (קיח א. ועיין דברי ר"ת בתוס' קידושין נט א ד"ה עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה). אך הוא עבר על ואהבת לרעך כמוך (רמב"ם דעות ו ג).

צ'ק שלא נפדה

ש: נתתי צ'ק ולא פדו אותו. מה לעשות?
ת: להזכיר להם, מדין החזרת אבידה (השבת אבידה יב ב).

בול לא מוחתם

ש: האם מותר להשתמש בבול שהגיע לא מוחתם?
ת: ודאי לא. מצוות החזרת אבידה. חייב מדין דינא דמלכותא דינא, שמקבל שירות זה תמורת תשלום (וכ"כ בשו"ת משנה הלכות ו רפח).
הערות:

כסף על הרצפה בסופרמרקט

ש: מצאתי כסף על הרצפה בסופרמרקט. מה לעשות איתו?
ת: זה שלך. אי אפשר למצוא הבעלים. אפשר להחמיר לתת לצדקה (ש"ך חו"מ רס ס"ק יח).

כסף בטלפון ציבורי

ש: האם מוצא כסף בטלפון ציבורי, מכונה למכירת משקאות וכדומה, חייב להחזיר?
ת: לא, התייאשו הבעלים (עי' רמ"א ח"מ רסח ג. השבת אבידה כהלכה יב ז).

מעטפה מבויילת

ש: המקבל מכתב, ובו מעטפה מבויילת למשלוח חוזר, ולא רוצה לשלוח בחזרה, אפשר להשתמש בה?
ת: לא. זה יועד רק לזה (וכן הג"ר ניסים קרליץ מובא בהשבת אבידה כהלכה יב ה).

כסף זרוק

ש: מנהג גויים לזרוק כסף למקורות מים מתוך אמונה שזה מביא מזל. מותר לי לקחת כסף זה?
ת: זה מנהג של הבל. מותר לקחת הכסף, הוא הפקר.

מציאה בפח אשפה

ש: המוצא חפץ בפח אשפה או בסמוך לו, אפשר לקחת לעצמו?
ת: אם ניכר שהבעלים זרקוהו בכוונה (עי' שו"ע ורמ"א ח"מ רס יא. סמ"ע ס"ק נד. ש"ך ס"ק לז).

מציאה בשבת

ש: המוצא בשבת אבידה, האם יש לקחת ולהכריז?
ת: כן, בתנאי שאינה מוקצה, יש עירוב ויש בה סימן (שו"ע או"ח שו יב. מ"ב ס"ק מח).

שהחיינו

ש: המוצא אבידה וע"פ דין מותר לזכות בה, יברך שהחיינו?
ת: כן, אם הוא שמח (עי' שו"ע או"ח רכב ד. מ"ב סק"ו. שעה"צ אות ו).

העוסק במצווה

ש: העוסק בהשבת אבידה חייב בקריאת שמע ותפילה?
ת: העוסק במצווה פטור מן המצווה (שו"ת אגרות משה או"ח ה לז אות ז), אבל באופן מעשי השבת האבידה יכולה להדחות זמן מה.

ביטול תורה והשבת אבידה

ש: מי שמצא אבידה, האם חייב בהשבת אבידה אם יתבטל מתלמודו?
ת: כן, שזה תכלית הלימוד לקיים מצווה (הגר"מ פיינשטיין והגרי"ש אלישיב. השבת אבידה כהלכה קא).

מציאה ע"י ילד

ש: ילד שמוצא אבידה, מי חייב בהשבתה?
ת: תיקנו חז"ל שהאב זוכה במציאת ילדו, וע"כ אם מצא מציאה שחייבים להכריז עליה, חיוב ההכרזה חל על האב (וכן הגרי"ש אלישיב מובא בהשבת אבידה כהלכה צד-צה).

תליית מודעות על רכוש ציבורי

ש: מותר להדביק מודעות על אבידות על תא טלפון ציבורי, הרי "ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה בממוניה"?
ת: בין שתאי הטלפון שייכים לחברה פרטית בין שהם רכוש ציבורי, ודאי שאסור להדביק שם מודעות, שאמנם זה ניתן לשימוש הצבור, אך רק לשימוש מוגדר מסוים ולא לכל שימוש. אם כל האנשים יתלו פתקים על תאי הטלפון, ישחיתו את כל הנוי שלו. וגם אתה משחית.
באשר לכלל ההלכתי, שנוח לו לאדם שתיעשה מצווה בממונו, זהו כלל בענייני ממונות, שאף על פי שאסור להשתמש ברכושו של אדם בלי רשותו, הרי אם אנו אומדים את דעתו שאם היו שואלים אותו היה מסכים, כיוון שדרכם של בני-אדם להסכים - הרי מותר. ודאי שגם אנשים חילוניים מכירים בערך המוסרי של החזרת אבידה, ובכל זאת לא ברור שיסכימו שיתלו פתקים בתא הטלפון, כמו שאנשים דתיים, שמכירים בערכן של מצוות, לא תמיד מסכימים שיעשו מצוות בדברים השייכים להם. עיין ערוך השולחן או"ח יד א (שו"ת שאילת שלמה ב שצג).

מודעות במקומות ציבוריים

ש: האם מותר בבית-כנסת, מקוואות ושאר מקומות ציבוריים, לתלות מודעה במקום הבולט לעין, שכל המשאיר חפציו במקום זה עושה כן על דעת שאם לא יבוא כעבור זמן מסויים לקחתו, יהיו רשאים הגבאים לנהוג בו כרצונם?
ת: כן, ואין לחשוש שמא לא ראו כולם את המודעה (שו"ת אגרות משה ח"מ ב מה. שו"ת שאילת שלמה ג תלז. ד שיח).

בעל האבידה יבוא לקחת

ש: אחרי שהתברר למוצא מיהו בעל האבידה, האם המוצא חייב להביאה אליו?
ת: לא, רק יודיע (החזו"א, הגר"מ פיינשטיין והגרי"ש אלישיב מובא בהשבת אבידה כהלכה מז).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים