76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 28 שו"ת סמס בנושא שירה

שיר אהבה – ג

ש: מה הגדר של שיר אהבה כשר?
ת: כמו הגדר של דיבור (שו"ת שאילת שלמה ד רצ).

שירי אהבה – ב

ש: האם מותר לשמוע שירי אהבה שחיבר זמר דתי מתוך ליקוט פסוקים של שיר השירים?
ת: שיר השירים הוא קודש ולא חול. והעושה פסוק של שיר השירים כמין זמר, התורה חוגרת שק ואומרת לקדוש ברוך הוא: עשאוני בניך ככנור שמנגנים בו ליצים. סנהדרין קא א.

שיר אהבה – א

ש: האם לשם חיזור מותר לי לכתוב שירי אהבה לבחורה?
ת: בתנאי שהנכם נפגשים לשידוך, ושהתוכן צנוע ומתון כמו שמותר לדבר, ושלא יפורסם ברבים.

שירי עגבים

ש: רבנו עובדיה מברטנורה בסנהדרין י א כותב שהשר שירי עגבים אין לו חלק לעולם הבא. כך נפסק?
ת: כן. שו"ע או"ח שז טז. צריך לעשות תשובה.

שירים בלועזית

ש: מה הם השירים בלועזית שמותר לשמוע?
ת: שלושה תנאים. א. מילים כשרות. רמב"ם פירוש המשניות אבות א יז. ב. מנגינה כשרה, שאינה מעוררת יצרים נמוכים. אגרת הרמב"ם לחכמי ארם צובה. ג. זמר כשר, יהודי מקיים תרי"ג מצוות וגוימקיים ז' מצוות בני נח. עיין שו"ת אגרות משה (אה"ע א צו) ושו"ת משנה הלכות (ו קח).

שירים בשירותים

ש: האם מותר לשמוע שירי קודש בשירותים או במקלחת?
ת: בשירותים אסור. במקלחת מותר, כי דינה כחדר אמצעי בהיותה נקיה. והרהור מותר, שערים מצויינים בהלכה (ה ח).

כוכב נולד

ש: האם לצפות בתכנית הטלוויזיה כוכב נולד המציגה תחרות שירה בין כשרונות חדשים?
ת: זה נגד כל החינוך שלנו שערכו של אדם הוא מעשים טובים, מידות טובות, תורה ומצוות, צדק ויושר, ולא התנהגות אדם על פי מה שימצא חן בעיני אחרים באופן חיצוני ללא ענווה וצניעות (עיין שו"ת יביע אומר ו או"ח יב. שו"ת יחוה דעת ד ז).

שירי קודש

ש: יש בעיה על פי סנהדרין קא לשיר פסוק?
ת: מותר אם שרים בחרדת קודש (שו"ת שאילת שלמה ב קנח. ד קכא).

שירי קודש לפני ברכות התורה

ש: האם מותר לשמוע שירי קודש לפני שבירכתי ברכת התורה?
ת: כן. כמו דברי תורה בהרהור שמותרים בלי ברכת התורה (שו"ע או"ח מז ד).

שיר על המעפילים

ש: האם יש בעיה בשיר "העפילו, אל ראש ההר העפילו", שהרי התורה שוללת את המעפילים?
ת: עכשיו זה טוב. ספר צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן (פסקה מו).

שם ד' בשיר

ש: האם מותר לבטא שם ד' כאשר שרים שיר קודש כגון שבחי ירושלים? אם זה בהופעה? או בחזרות?
ת: כן מן הדין, אך יש מאוד להיזהר לאומרו בחרדת קודש. ובכל צורה ושפה שאומרים שם ד', צריך אימה ויראה ורעדה. חיי אדם כלל ה א. לכן בהופעה או חזנות, יש להימנע. אך מעיקר הדין רבי אברהם אבן עזרא התכוון שבצור משלו יאמרו שם ד' שמתחרז עם אמוני.
הערות:

מופעי זמר חסידיים

ש: שמעתי שרבנים גדולים אסרו מופעי זמר חסידיים גדולים, מה הסיבה?
ת: גם אם בטוחים אנו שנשים לא ישירו, וכן שיישבו בצורה כזו שגברים לא יסתכלו על נשים, וכן שאין בעיה של זמרה בזמן הזה (שו"ע או"ח תקס ג. מ"ב שם. פסקי תשובות שם) – הרי יש בעיה קשה שגברים ונשים מתערבבים לפני המופע ואחריו.
רבותינו אמרו: "סקבא דשתא רגלא" (קדושין פא א). רש"י פירש: "ריעוע של ימות השנה לייחוד ולעברה, ימות הרגל, שיש קבוצות של אנשים ונשים לשמוע דרשה ונותנים ונושאים זה עם זה". כלומר לפני הדרשה ואחרי הדרשה הם משוחחים יחד.
והתוספות פירשו: "ונותנים עין זה על זה", כלומר מסתכלים אלו על אלו. והוסיפו: "ויש אומרים לכך נהגו להתענות לאחר פסח ולאחר סוכות". כלומר תעניות בה"ב.
ולמה לא ביטלו חכמים את הדרשה? כי הדרשה היא דבר קדוש והכרחי להוסיף תורה וקדושה. ואין הם אחראים על כך שעקב זה יש חוטאים. אבל מופע זמר אינו דבר הכרחי, והוא כשלעצמו כרוך בבעיות, ולכן אין סיבה לארגנו כאשר הוא גורר ערבוב מינים.
והרמב"ם כתב: "חייבים בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו מסבבין ומחפשים בגנות ובפרדסים ועל הנהרות כדי שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים ויבואו לידי עברה. וכן יזהירו בדבר זה לכל העם כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה" (הלכות יום טוב ו כא). וכתב הכסף משנה שהמקור באותה גמרא בקידושין. והביא השולחן ערוך דבריו וסיים: "אלא יהיו כולם קדושים" (שו"ע או"ח תקכט ד).
וכתב המשנה ברורה: "הנה באמת דבר זה החיוב תמיד להזהיר ולמחות מי שיש בידו, אלא שברגל מצוי הקלקול יותר" (ס"ק כא ועיין שעה"צ כא).

נשים בזמירות

ש: האם בחיק המשפחה, כלומר אב ואם ובנים ובנות, מותר לאם ולבנות לשיר זמירות, כי אז יש בעיה לאב ולבנים לומר דברי קדושה?
ת: מותר בכגון זה, כיוון שמדובר בזמירות ולא בתפילה וכן מדובר באחיות ואם, מצרפים שניהם כדי להתיר. ועיין גם אבן ישראל לגרי"י פישר על שו"ע או"ח עה ג שעבורו זה נקרא אצלן קול רגיל.

נשים שרות יחד

ש: האם אסור לגבר לשמוע כמה נשים שרות יחד?
ת: אסור. הרי שומעים קול נשים.

אירוע ממלכתי

ש: האם מותר לאישה להיות נוכחת באירוע ממלכתי בו נשים שרות בפני הקהל?
ת: ודאי לא. זה אירוע אסור.

קול אישה בבית כנסת

ש: האם יש בעיה ששומעים קצת קול שירת נשים בבית הכנסת?
ת: בוודאי. יש לאטום אזניים (שו"ת שאילת שלמה א תלה).

קול אישה

ש: אם לא יוצאים ידי חובת מקרא מגילה ברמקול, אז למה אסור לשמוע קול אישה ברמקול?
ת: כי זה איסור הנאה.

דיסק של שירת אישה

ש: ומותר להוציא דרך הרדיו?
ת: לא. כי בכך היא מכשילה.

דיסק של שירת אישה

ש: האם מותר לאישה להוציא לאור תקליטור עם שירים שלה?
ת: כן. ולכתוב עליו שהוא רק לנשים. ואם גבר יקשיב, אין זה אחריותה. בלפני עיוור תולים (משנה גיטין ה ט). כמובן, לא להקליט על ידי גברים באולפן.

שירה מעורבת לשם קירוב

ש: האם אפשר לארגן אירועים עם שירה מעורבת. שאם לא, כיצד נקרב?
ת: מצווה גדולה לקרב, אך לא עושים מצווה בעזרת עבירה. הרבה ארגונים חרדים עוסקים בקירוב רחוקים בלי שירה מעורבת. עשֵׂה אצלם שעורי בית.

קול זמר אחותו

ש: האם מותר לשמוע אחותו שרה?
ת: אמנם נגיעה של חיבה באחותו אסורה. שו"ע אה"ע כא ז. אך שירה פחות חמורה ודומה לייחוד עראי שמותר לפרקים. קידושין פא ב. לכן מותר.

שליטה עצמית

ש: אם אני שולט על עצמי ואין יצרי מתעורר בשמיעת שירת נשים ואני רק נהנה מעצם השירה, מותר לי?
ת: ודאי לא. יש איסור כפול. א. איסור הנאה מאישה שאינה שלו. ב. גירוי היצר. ועיין מסילת ישרים פרק יא.

נשים שרות

ש: ולא לבושות בצניעות?
ת: כנ"ל. ולא יביט (עלינו לשבח – שמות תרצא).

נשים שרות

ש: במפעל בו אני עובד נשים שרות. מה לעשות?
ת: כמובן עדיף להחליף עבודה. אבל מן הדין מותר להישאר, מדין הנאה שבאה לו לאדם בעל כרחו. פסחים כה. ולא יקשיב.

זמרת בעלון שבת

ש: האם ראוי בעלון שבת שלנו בפינת תרבות לסקר דיסק של זמרת?
ת: אם היא שרה רק לנשים. אם לא, אסור משום מסייע ידי עוברי עבירה ומחזק ידי עוברי עבירה.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים