76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 16 שו"ת סמס בנושא קבורה / בית קברות

בגדי מת

ש: מותר ללבוש בגדים של מי שמת?
ת: כן, מלבד נעליו שנעל בשעת הפטירה (גשר החיים ח"א ח ב).

אדמת ירושלים

ש: אני נוסע ללוויה בחוץ לארץ וביקשו ממני להביא קצת אדמת ירושלים לשים בקבר. מותר?
ת: כן. זה מנהג קדום. שו"ע (יו"ד שסג הגה).

אלמנה וקבר הבעל הראשון

ש: האם מותר לאלמנה שנשאה שוב לעלות לבית העלמין לקבר בעלה הראשון?
ת: מותר, אך לא מומלץ כי זה מצער את הבעל החדש, גם אם מכחיש זאת (עי' פני ברוך לט יט).

אבן על קבר

ש: למה שמים אבן על קבר?
ת: אות כבוד שבקרנו (שו"ת שאילת שלמה א תיח).

בית קברות בלילה

ש: מותר לילך לבית קברות בלילה?
ת: יש מקפידים שלא, אך מותר. נדה יז (נטעי גבריאל - אבלות פב י. וכ"כ הגרי"ש אלישיב שמותר לילך בלילה לבית קברות. וישמע משה ב רסג).

עדיפות להיקבר בירושלים

ש: על אלו שסוברים שיש עדיפות להיקבר בירושלים, מפני ששם תהיה תחיית המתים (שו"ת ציץ אליעזר יא, עה. שו"ת יחוה דעת ד, נז. ולא כשו"ת דברי יואל ח"א יו"ד ס' קג ושו"ת חלקת יעקב יו"ד ס' רד) יש להקשות: הרי אברהם אבינו חשק לרכוש את מערת המכפלה שנמצאת בחברון ולא בירושלים?
ת: שתי סיבות:
א. בזמנם עוד לא ידעו איפה זה ירושלים. בתורה לא כתוב איפה ירושלים, אלא כתוב "במקום אשר יבחר". "במקום אשר יבחר" יהיה בזמן יותר מאוחר - בזמן דוד המלך (זבחים נד, ב). למה המקום לא נבחר קודם? כי אחרת כולם היו מתרכזים בירושלים ומזניחים שאר חלקי ארץ ישראל. כאשר באה משלחת של אישי ציבור אל רבנו הרב צבי יהודה, בדרישה לפעול בכל תוקף לנוכח האיום שממשלת ישראל עומדת לחתום הסכם עם מדינת ירדן, הכולל מסירת הר הבית לידיה, הגיב רבנו: "ומה על כל ארץ ישראל?". הם חזרו כמה פעמים על דבריהם, והוא בשלו. הם חשבו שהוא לא הבין על מה הם דיברו, אבל הוא הבין טוב. אי אפשר מבחינה פוליטית לומר שירושלים היא בהסכמת הכלל ורמת הגולן היא לא בהסכמת הכלל. לא הסכמת הכלל קובעת. התורה קובעת.
ומה שכתוב במשנה כלים (פ"א), שירושלים קדושה מכל הארצות שבארץ ישראל, אפשר לפרש את ה"מ" כ-"מ' המקור". כלומר, ירושלים מקודשת מתוך כל ארץ ישראל. מתוך כך שכבשנו ובנינו את מלוא כל רוחב הארץ, הגענו לירושלים.
ב. למה אתה שואל על המוות, כשאתה יכול לשאול על החיים: כתוב במשנה כתובות (קי, ב) ש"הכל מעלין לארץ ישראל... הכל מעלין לירושלים", לא רק במוות אלא גם בחיים. א"כ, למה לא כולם גרים בירושלים? למה אברהם אבינו גר בבאר שבע, בחברון וכו', ולא בירושלים? למה היו נביאים שלא גרו בירושלים? אליהו הנביא היה גר בשומרון וידוע שליונה הנביא היה קשר עם יפו. כתב מרן הרב קוק באגרות הראי"ה (אגרות הראי"ה ח"א עמ' לה, אגרת לט) שאדם גר בארץ ישראל במקום שמתאים לשורש נשמתו. הנביאים גרו, לפי רוח קודשם, במקום שהוא לא ירושלים, בלי להוריד מקדושתה של ירושלים.
אי אפשר לנתק את ירושלים, לא פוליטית ולא רוחנית, משאר ארץ ישראל. ירושלים היא כמו לב באיברים. הלב יונק מהאיברים ומחיה את האיברים. לכן, גם בחיים וגם במוות, צריך להיות בכל מלוא רוחב הארץ.
הערות:

אישה בהריון בבית קברות

ש: האם מותר לאישה בהריון לבוא לאזכרה בבית קברות?
ת: מן הדין אין איסור. רק ספר מעבר יבוק אוסר. אך כאמור, מותר. אלא אם כן יש אצלכם מנהג קבוע שלא (נטעי גבריאל – אבלות פד ד. עי' שו"ת מנחת יצחק י מב אות ב).

תערוכת הגופות

ש: מותר ללכת לתערוכה 'עולמות הגוף' המציגה גופות מתים מעובדות?
ת: לא. בזיון המת (עי' שו"ת דעת כהן קצט, אלא כאן אין צורך רפואי).

שן שנעקרה

ש: מה לעשות עם שן שנעקרה? לזרוק? לקבור? לשמור?
ת: מה שרוצים.
הערות:

תאריך לועזי על מצבה

ש: מותר לכתוב תאריך לועזי על מצבה?
ת: לא. גשר החיים (ב כה. תרומת הגורן מהגר"ש גורן ב צג).

התאבדות

ש: כיצד להתייחס לקרוב משפחה שהיה צעיר מלא חסד וחייל מסור אך שם קץ לחייו? אני מבולבל.
ת: היחס מורכב, מצד אחד שבח ואהבה וכבוד והערצה לחייו הטובים והישרים, ומצד שני שאט נפש ביחס למעשה שלו שהוא מין רצח, ובא מכעס, עצב, עלבון ושפיטה חמורה ביותר כפי שנמצאת בתורה ואצל חז"ל.

מתאבדים

ש: למה קוברים מתאבד עם כולם, לא כמו שנפסק?
ת: אולי התחרט. אולי היה חוסר שפיות (ערוך השלחן יו"ד שמה ה).

ביקור בבית קברות

ש: האם יש עניין שלא ללכת לבית הקברות?
ת: לא, תמיד נהגו ללכת לבית קברות לכבוד המתים ליום השנה ולהשתטח על קברי צדיקים. גם קדמונים הלכו: כלב בן יפונה השתטח על קברי אבות בחברון (סוטה לד, ב וכן מובא ברש"י עה"ת במדבר יג, כב), יעקב אבינו קבר את רחל אמנו בדרך בכוונה כדי שנוכל לבקר כשנלך לגלות (בראשית רבה פב, י והובא בפירש"י עה"ת בראשית מח, ז). אמנם יש אומרים שלא ללכת, כי בית הקברות הינו מקום טמא. המנהג של משפחת הג"ר יוסף סולוביצ'יק ובתוכם בעל בית הלוי ורבי חיים מבריסק היה שלא ללכת לקברי צדיקים ע"פ הגר"א. כך מובא בס' נפש הרב על הג"ר סולוביצ'יק (עמ' רנד). כך נהגו בית בריסק והוסיפו נימוק נוסף, שלא יהיה נראה כדורש אל המתים. באיגרת שכתב הגר"א בדרכו לארץ ישראל נזכר שלא ללכת לבית הקברות כלל וכלל, אבל זה מיוחד לנשים, שכן מכתב זה כתב לאישתו. לכן, ישנם גדולים שנהגו לא ללכת. ישנם גדולים, כגון האדמו"ר מסטמאר, שלא רצו שילכו הרבה, ויש ללכת רק ביום השנה. אבל, רוב רובם של הגדולים הולכים. לכן, מלבד כוהנים שאסור להם להיטמא, אדם רגיל אין לו איסור מלבד בזמנם שצריכים היו להיכנס לבית המקדש בטהרה ולאכול קודשים בטהרה. בימינו, אין בעיה, ומעשים בכל יום ויום של אנשים ההולכים לבתי הקברות, כולל יהודים צדיקים ויראי שמים. בעניינים כאלו שאינם הלכות גמורות אלא מנהגים שונים 'פוק חזי מה עמא דבר' – לך ראה מה העם עושה, ועשה כמותם.

ביקור בשני קברים

ש: כשבאים לבית קברות להלוויה, האם מותר לבקר בקבר אחר?
ת: אנשים אומרים שאסור, אבל אין שום בעיה.

תהילים על יד קבר

ש: האם מותר לומר תהילים וללמוד משניות על יד קבר, או יש בזה איסור "לועג לרש"?
ת: מחלוקת. יש מתירים. שו"ע יו"ד שמד יז. ויש אוסרים. ש"ך שם. לכן יתרחק 4 אמות. עיין שו"ת תשובות והנהגות להג"ר משה שטרנבוך א תשו.
הערות:

קבורה בקומות

ש: מותר לקבור בקומות ולא באדמה?
ת: מותר (עיין שו"ת אגרות משה יו"ד ג קמב, קמד). אמנם יש אוסרים, כגון הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר, אך הגר"מ אליהו (במכתב) והגר"ע יוסף (ילקוט יוסף אבלות עמ' תשי) התירו. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים