76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 22 שו"ת סמס בנושא תפילה במניין

ספירת יהודים

ש: אסור לספור יהודים. מג"א קנו סק"ב. אז מה הפתרון אם צריך?
ת: מותר בשני תנאים: א. לצורך מצווה. ב. על ידי ספירת דבר אחר, כגון אצבעות, יומא כב ב, או חפץ כגון פתק, פס"ת קנו כד. וכן נהגו לספור מניין לתפילה על ידי אמירת הפסוק "הושיעה את עמך". קיצור שו"ע טו ג.
הערות:

צירוף מחלל שבת

ש: האם אפשר לצרף מחלל שבת למניין?
ת: לא לכתחילה. ילקוט יוסף נה יא. שו"ת מנחת שלמה ב ד אות י. ואם זה אדם כופר, ודאי אי אפשר, הוא אינו מצטרף למניין, כי אדם אינו מצטרף לדבר שאינו מאמין בו. שו"ע או"ח נה יא מ"ב מו. שו"ת אגרות משה יו"ד ד נה.

צירוף קטן למניין

ש: ואם יש שעת הדחק ואפשר לצרף קטן למניין, מאיזה גיל?
ת: מגיל חינוך שמבין.

צירוף קטן למניין

ש: האם בשעת הדחק אפשר לצרף קטן למניין?
ת: לאשכנזים, רק בשעת הדחק גדולה על פי הוראת חכם מפורשת. וספרדים לא נוהגים כן.
הערות:

חברותא או תפילה במניין

ש: אם לאדם יש אפשרות ללמוד בחברותא או להתפלל במניין – מה עדיף?
ת: להתפלל במניין, כי קודם יש למלא חובתו, ואחר כך להוסיף מדרגות (וכן פסק רבנו הרב צבי יהודה).

תפילה בזמן שנקבע או לחכות למניין

ש: במניין מצומצם, האם יש להתפלל אפילו שעוד לא הגיעו עשרה או שיש לחכות לעשרה?
ת: באופן פשוט צריך תפילה בציבור. תפילה נחשבת "בציבור" כשמתחילים שמונה עשרה במניין. כלומר, כולם צריכים להתחיל ביחד את השמונה עשרה. אבל מבחינה מעשית זה קשה, כי עד שמחכים עד שאלה יגיעו האחרים כבר יצאו. אלה מגיעים מוקדם, אלה מגיעים באמצע ואלה מגיעים מאוחר. אם יתעקשו להקפיד על זה המניין יתפרק לגמרי. אנשים לא יבואו.
לכן במקרה כזה, צריך להקפיד תמיד להתחיל את התפילה בזמן. אם למשל קבעו את התפילה בשש, תמיד מתחילים בשש. אם אדם יודע שמתחילים בשש הוא יבוא בזמן. אם אדם יודע שמחכים ומחכים הוא יאחר ואחרים יאחרו. זה קטסטרופה. לכן כשמגיע הזמן מתחילים וממשיכים. אם מגיעים לברכו ויש עשרה אומרים ברכו אפילו אם לא כולם בברכו אלא שאחד בהתחלה, אחד בסוף וכו'. צריך להמשיך ולהתקדם כמו קצין קרבי שרץ בתוך הקרב כשיורים עליו ונופלים לו חיילים, חלילה, אך הוא אינו עוצר. אעפ"י שבדרך זה מפסידים דברים ונכנסים לדיעבד ושעת הדחק, אבל אם לא ננהג ככה המניין יתפרק לגמרי. לכן, כולם צריכים לדעת שבשעה שנקבעת תמיד מתחילים.

מניין דחוק

ש: האם ללכת להתפלל במניין דחוק שלא תמיד יש מניין וצריכים אנשים, או לבית כנסת בו בטוח יש מניין?
ת: איפה שבטוח יש מניין. אין מצווה ליצור מניינים קטנים דחוקים. אדרבה ברוב עם הדרת מלך.

קימה בבוקר

ש: אני באמת רוצה לקום בבוקר בזמן ולא מצליח.
ת: היעזר ברדיו שעון חזק או בחבר. התאמץ! בהתחלה קשה, אחרי חמש פעמים קל יותר (קצשו"ע א ד).

מחלה מידבקת

ש: אם אני חולה במחלה מידבקת, האם לוותר על תפילה במניין?
ת: ייתכן. שאל רופא.

מניין מעורב

ש: הרב סולוביצ'יק פסק שעדיף לא לשמוע תקיעת שופר והעיקר לא להיות במניין מעורב. איך החמרה בצניעות יותר חשובה ממצווה מן התורה?
ת: א. זו לא החמרה (עיין שו"ת אגרות משה או"ח א לט). ב. זו מצווה הבאה בעבירה. אך שאל ישירות את תלמידיו.
הערות:

עזרה לאמא

ש: אמי עובדת קשה וצריכה את עזרתי בימי שישי ובערבי חגים. היא עובדת עד הדקה האחרונה אך אם אעזור לה זה יתנגש עם הליכתי לבית כנסת. מה עדיף?
ת: ודאי לעזור לה. אין שאלה (מועד קטן ט).

מניין משותף

ש: אנו חיים ביישוב קטן. האם עדיף מניין אחד אשכנזי ואחד ספרדי או מניין מעורב?
ת: מניין אחד, משותף. כללי. יחד!

תפילה במניין

ש: האם אני חייב ללכת להתפלל במניין 10 דקות בגשם?
ת: כן. עד עשרים דקות. אמרו בדרך רמז, בבית אלהים נהלך ברגש, ראשי תיבות: ברד, רוח, גשם, שלג (תהילים נה טו. שו"ת שאילת שלמה א לה – רשם מ"צ).

מניין פועלים

ש: האם מותר להתפלל באופן קבוע במניין פועלים הקורא את ק"ש לפני זמן 'משיכיר'?
ת: אפשר שיתפלל איתם תפילת שמונה עשרה ויקרא ק"ש לאחר מכן, למרות שלא יסמוך גאולה לתפילה - כיוון שהמניין חשוב יותר. עוד אפשר באופן קבוע להתפלל במניין פועלים, כמו שפסק הג"ר עובדיה יוסף בשו"ת 'יחוה דעת' (ב, ח). הכלל: אם יש אפשרות לצאת ידי חובה לפי אחת מהשיטות עדיף לסמוך על כך ולהתפלל במניין.

כבוד אם

ש: מה עדיף – להתפלל במניין או לעזור לאמי בקניות?
ת: לעזור לאמך. היא צריכה אותך (מועד קטן ט א-ב. רמב"ם, תלמוד תורה פרק ג).

תפילה במניין

ש: מה קודם – תפלה במניין או שמיעת שיעור?
ת: מניין. קודם לקיים את הדין (שו"ת שאילת שלמה ג נא).

במניין או ביחידות

ש: מה עדיף, תפילה במניין בלי כוונה או ביחידות עם כוונה?
ת: מניין – מעלת המניין מעל הכוונה שלנו (עיין פלא יועץ ערך חברה. קצשו"ע יב ז. חתימת ס' חפץ חיים. שו"ת אגרות משה או"ח ב כז. ג ז. שו"ת שאילת שלמה א לו. א מד).

במניין או ביחידות

ש: מה עדיף, תפילה בבית כנסת בו מפטפטים ומתפללים מהר, או ביחידות בכוונה?
ת: במניין. הכוונה שלנו לא כה שלמה, והציבור כן, גם אם יש בו חסרונות.

במניין או ביחידות

ש: מה עדיף, להתפלל מנחה בציבור אחרי שקיעה או לפני כן ביחידות?
ת: במניין עדיף ככל שזה עדיין הזמן לפי אחת השיטות או דיעבד, לא כ'משנה ברורה'.

במניין או ביחידות

ש: האם עדיף ותיקין ביחידות, או מניין מאוחר יותר?
ת: לכל אדם, מניין מאוחר יותר. וגם המתפלל ותיקין ביחידות, צריך לבוא למניין בשביל קדיש וקדושה.

במניין או ביחידות

ש: האם עדיף להתפלל במניין ברכבת או ביחיד אחר כך?
ת: במניין.

במניין או ביחידות

ש: האם עדיף להתפלל במניין על אף שאני עייף ולא אכוון כראוי או שמא עלי להתפלל ביחידות ולכוון?
ת: במניין. כי המעלה של המניין עולה על כל המעלות הפרטיות של כוונותינו.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים