76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 23 שו"ת סמס בנושא בר מצווה

כספי בר-מצווה

ש: כשנער בר-מצווה מקבל כסף כמתנה, למי הכסף – לו או להורים?
ת: לפי ההלכה, כיוון שהילד אינו קטן, הכסף שייך לו. ולפי המוסר, הצדק והאמת, הכסף שייך להורים, כי כולם שותפים בקיום הבית. ההורים יכולים להגיד לבנם: אנחנו לא ניקח ממך את הכסף, אך דע לך שאיננו מחויבים להאכיל אותך, לתת לך דיור וכו' (לפי התורה, חובה לפרנס ילד עד גיל שש, וע"פ תקנת הרבנות הראשית עד גיל חמש עשרה). לכן, אם לא חסר להורים כסף, מה בכך שיתנו לבר המצווה את הכסף או חלק ממנו, או שיפקידו בבנק בעבורו.
הערות:

קידוש לבנה

ש: מי שנעשה גדול בחלק הראשון של החודש, האם ימתין לקידוש לבנה עד שיגדל?
ת: מחלוקת. י"א שראוי להמתין עד שהוא בר חיוב (הדרת קודש להגרצ"פ פראנק בעניני קטן סי' ט. שו"ת יביע אומר ג כז). וי"א שיכול לקדשה מיד בתחילת הזמן, שהרי כל חיוב קידוש לבנה הוא מדרבנן, וגם קודם שהגדיל יש לחנכו בקידוש לבנה (הליכות שלמה טו יא).

איסור אכילה בתוספת יוה"כ

ש: קטן שנעשה בר-מצווה במוצאי יום כיפור, האם אסור לו לאכול בזמן תוספת יוהכ"פ?
ת: לא אם לא צם ביוה"כ. כיוון שפטור על עיקר הצום, יש לפוטרו גם מהתוספת (שו"ת חת"ס או"ח קעב. שו"ת הר צבי או"ח א קסה. ובמנחת חינוך מצוה שיג מסופק בעניין).

הבדלה לבר-מצווה ביום שני

ש: קטן שנעשה בר-מצווה ביום שני, האם חייב לעשות הבדלה?
ת: לא. כיוון שפטור מעיקר השבת, יש לפוטרו גם מההבדלה (שו"ת הר צבי או"ח א קסה).

מתנה לבר-מצווה בשבת

ש: האם מותר לתת מתנה לבר-מצווה בשבת?
ת: להקנות לו דרך מישהו לפני שבת. או לתת לו בהשאלה עד מוצאי שבת. או לסמוך על המקילים (עיין שמירת שבת כהלכתה כט כט).

שהחיינו בליל בר-מצווה

ש: האם בחור בר-מצווה אומר שהחיינו כיוון שנתחייב עתה במצוות?
ת: לא. הגר"מ פיינשטיין מסביר שעל חידוש חיוב מצוה חז"ל תקנו לברך שהחיינו ולא כשבמצוה אין חידוש זמן אלא באדם, וכאן כשיסתלק הפטור מצד קטנות הוא בחיוב (שו"ת אגרות משה יו"ד ג יד).

ברכות התורה בליל בר-מצווה

ש: האם בליל בר-מצווה צריך לברך ברכות התורה, כי כשהיה קטן לא חייב בלימוד תורה?
ת: לא. ויש מחמירים שברכת "אהבת עולם" שלפני ק"ש של ערבית יכוון לצאת בה ידי ברכת התורה, כמבואר בברכות יא ב, ומפני שצריך להיות "והוא ששנה על אתר" לכן יאמר פעמיים את הפסוק האחרון של פרשה ראשונה של קריאת שמע (פניני רבנו הגרי"ז עמ' נח. דרך שיחה א תצג-תצד בשם הגר"ח קניבסקי. פניני תפילה נג-נד בשם הגרי"ש אלישיב. תשובות אביגדר הלוי עמ' עז בשם הגר"א נבנצל).

המצווה הראשונה

ש: ראיתי עוד כמה הצעות - שש מצוות התמידיות (מ"ב בביה"ל ס' א ד"ה הוא כלל גדול בתורה), שמחה (חת"ס ויחי עמ' רמו), והגר"מ אליהו אמר: ישוב ארץ ישראל (אביהם של ישראל ב 53. פסקי תשובות א עמ' ג)?
ת: נכון, אך ק"ש היא מצווה שהאדם עושה ממש.

המצווה הראשונה

ש: איזו מצוה ראשונה מקיים נער כשנעשה בר-מצווה?
ת: קריאת שמע של ערבית (צדקת הצדיק אות ד).

בר-מצווה באדר

ש: מי שנולד באדר בשנה פשוטה, מתי יש לו בר-מצווה בשנה מעוברת?
ת: באדר ב' שהוא האדר האמיתי, ואדר א' הוא הנוסף (רמ"א או"ח נה י).

בת-מצווה

ש: האם זה נכון שחגיגת בת-מצווה צריכה להיות פחות מחגיגת בר-מצווה?
ת: לא.

בת-מצווה

ש: מה לעשות בבת-מצווה?
ת: אם ירצו האב והאם ובני המשפחה יוכלו לעשות סעודה צנועה בבית בקרב בני המשפחה וחברותיה הקרובות, ונכון שתהיה הבת שמחה באותו יום שנכנסה לעול מצוות ותלבש בגדי שבת, ואם יש לאל ידה תלבש בגד חדש ותברך שהחיינו ותכוון לפטור את שמחת הכניסה בעול מצוות. ויש לאביה ולאמה לדבר איתה באותו היום בגודל היום, וללמד אותה יותר על המצוות ועל חיובי התורה ומנהגי ישראל שמתחייבת בהם מאותו יום ואילך (פסקי תשובות רכה ח. עיין שו"ת אגרות משה או"ח א קד. ד לו).

ברוך שפטרני על בת

ש: מדוע לא אומרים ברוך שפטרני לבת-מצווה?
ת: אין תשובה ברורה. הברכה היא מנהג מאוחר ואינה מוזכרת בגמרא. לכן הרבה פסקו לברך בלי שם ומלכות. אמנם הגר"א הורה לברך בשם ומלכות. וכיוון שזה מנהג כך גלגול המנהג: לבנים ולא לבנות. בשו"ת 'תשובות והנהגות' (א קנו), הג"ר משה שטרנבוך נותן טעם שלא נתקנה הברכה רק כשהוא לפניו, וכדמוכח מנוסח הברכה "מענשו של זה", ואין מדרכי הצניעות לבוא עם בתו לציבור ולברך. אמנם כתב הגר"ע יוסף שמותר לברך "ברוך שפטרני מעונשה של זאת" לבת-מצווה (שו"ת יביע אומר ו או"ח כט).

ברוך שפטרני על תאומים

ש: כמה ברכות יש לברך על תאומים?
ת: שתי ברכות, כמו בברית מילה (פסקי תשובות רכה ה).

ברוך שפטרני ע"י אמא

ש: אמא מברכת ברוך שפטרני?
ת: נהגו שהאֵם אינה מברכת (פסקי תשובות רכה ה).

ברוך שפטרני על נכד

ש: גם סב על נכדו, היתום מאב, יברך ברוך שפטרני?
ת: כן (פסקי תשובות רכה ה).

ברוך שפטרני לבן חורג

ש: מי שמגדל בן חורג יברך ברוך שפטרני?
ת: כן (פסקי תשובות רכה ה. וכן פסק הגרי"ש אלישיב. וישמע משה עמ' ע).

ברוך שפטרני בשם ומלכות

ש: האם מברכים בבר מצווה "ברוך שפטרני" בשם ומלכות או ללא שם ומלכות?
ת: מברכים עם שם ומלכות, כמו שמופיע בסידור 'עולת ראיה' (ח"א עמ' שיב).
הערות:

תחנון ביום הבר-מצווה

ש: האם יש לומר תחנון בבית-הכנסת שמתפלל בו הנער ביום הבר-מצווה שלו?
ת: נחלקו הדעות בדורות האחרונים - יש שהזכירו מנהג שלא לאומרו (נהר מצרים ו א), ויש שהזכירו מנהג לאומרו (שיח יצחק מא ב). יש שפסקו לא לאומרו (דרכי חיים ושלום קצב), ויש שפסקו לאומרו (שו"ת ציץ אליעזר יא יז. שו"ת מנחת יצחק ח יא). כיוון שאין הכרעה ברורה, ואמירת תחנון היא תקנת חכמים ולא דין תורה, יש להכריע לקולא. ולא עוד אלא שטעם הגון הוא, כיוון שזהו חגו של הבר-מצווה והוא דומה לחתן ויש להשתתף בשמחתו (עיין שו"ת יביע אומר ד יד).

סעודת בר-מצווה

ש: האם סעודת בר-מצווה יכולה להיות חלבית?
ת: כן. גם שאר סעודות מצווה, העיקר שתהיה מכובדת (עיין פסקי תשובות קצד בהערות. שו"ת תשובות והנהגות ב תפה. ג רצד).

סעודת בר-מצווה

ש: האם יש מצווה לעשות סעודה כשנעשה בנו בר-מצווה?
ת: כן, כי זכה בנו להיות בר-מצווה, וגדול המצוּוה ועושה יותר ממי שאינו מצוּוה ועושה (ים של שלמה ב"ק ז לז ע"פ קידושין לא א. מג"א רכה ד).

בר-מצווה לילד אינקובטור

ש: תינוק שהוכנס לאינקובטור, מתי נחשב שנולד לענין בר-מצווה, האם כשהוצא ממנו?
ת: מתאריך לידה כרגיל. הלכות והליכות בר-מצווה לרב בנימין אדלר א יז (וכן פסק האדמו"ר מקאליב בשו"ת קול מנחם אוהל ברכה או"ח א נב).

בר-מצווה

ש: מה המקור לכך שבר-מצווה בגיל 13 ובת-מצווה בגיל 12?
ת: הלכה למשה מסיני (שו"ת הרא"ש טז א. ועיין רש"י אבות ה כא).

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים